7. Kecskemét stratégiai fejlesztési irányai

 

7.1. A városfejlesztési tényezők, stratégiai célok

A koncepció csak akkor válhat a város fejlődését kedvezően befolyásoló, jelentős dokumentummá, – ha sokak együttes véleményét összefoglalva, – mintegy felülemelkedve a mindennapok (gyakran persze igen fontos és sürgetően megoldandó) egyedi és részletproblémáin, „egészében tekint városra”, mind rendszerre, kellően általánosít, s a megvizsgált folyamatok, lehetőségek, tervek alapján átgondol és javasol egyfajta fejlesztési gondolatmenetet.

A koncepciókésztés szabályai szerint tehát e fejezetnek áttekinthető úgynevezett fejlesztési-gondolati rendszerbe kell összefoglalni mindazokat a fejlesztési irányokat és lehetőségeket, amelyek Kecskemét számára javasolhatók, amelyek később szabályosan programozhatók, harmóniában vannak a város tradícióval, vagy új, lehetséges városfejlesztési irányokat gondolnak végig, s írják le azok tömör tartalmát. E koncepcionális gondolatmenet első ábra-sémája a kecskeméti városfejlesztés feltételrendszerének kiemelkedő tényezőit tekinti át, s ajánlja, hogy mind egyes jövőbeli fejlesztési program „essen át” e gondolati szűrőn.

A város közeljövőjének stratégiai fejlesztési céljait három – tartalmilag már komplex megfogalmazású – stratégiai cél, fejlesztési irány köré csoportosíthatjuk.

Ezek az általános stratégiai célok egyaránt számolnak a kecskeméti adottságokkal és lehetőségekkel, s mindegyik megvalósulásához a város szinte minden működési szférájának együttes közreműködésére szükség van, ugyanakkor ideális esetben fejlesztő hatásuk is „áthatja” majd a város egészét.

A stratégiai célokhoz úgynevezett fejlesztési prioritások kijelölésével, majd azok összetett tartalmait kifejező programok megvalósulásával juthatunk el. A koncepcionális fejlesztési prioritások „tartalmainak” egymásra épülése biztosítja majd a fejlődés komplexitását, kölcsönös egymásra hatását, a városfejlődés sikerét.

A fejlesztési prioritásokhoz köthető „program-tartalmak” és azok várható hatásainak leírásával azt vázoltuk fel, hogy melyek azok a már csak részben „ágazati” megalapozottságú lehetséges fejlesztések, amelyek a koncepcióalkotást követő városfejlesztési programozási fázisban és a rendezési terv elkészítésekor figyelembe veendők. E „programlista” nem tekinthető sem teljesnek, sem lezártnak. Magának a koncepcióalkotásnak a része, amely elfogadása után a „kimeneti” és „továbbgondolási” irányokat kijelöli a felhasználók számára.

tenyezok.gif (54967 bytes)

 

strategia.gif (87035 bytes)

fejlesztes.gif (85340 bytes)

 

7.2. A fejlesztési prioritásokhoz rendelhető programok ajánlható tartalmai

1. Fejlesztési irány:

1.1. Vonzó gazdasági környezet és infrastruktúra kiépítése, befektetések ösztönzése

A városnak általában csak közvetett hatása van a gazdaságfejlesztésre, amit elsősorban vonzó gazdasági környezet megteremtésével érhet el. Ennek egyik legfontosabb eleme a telephelykínálat, amire kedvező lehetőségeket biztosítanak a meglévő ipari parkok, bizonyos adókedvezmények nyújtása, a helyi és a térségi beszállítói – vállalkozói környezet lehetőségeinek feltárása, valamint a humán erőforrások (oktatási–képzési feltételek) hátterének biztosítása. Szerencsés lenne, ha Kecskemét gazdasága továbbra is sokoldalúan fejlődne, javulna a jelenleg már itt működő gazdasági szervezetek belső integrációja és termelési kooperációja.
A nem termelő szolgáltatási ágazatok fejlesztésére (logisztika, szállítás, raktározás, nagykereskedelem stb.) – tekintettel Kecskemét kiváló és tovább javuló közlekedés földrajzi helyzetére – még több lehetőség kínálkozik. Azonban fokozottan kell ügyelni e nagy területigényű létesítmények racionális elhelyezésre, hogy minél kevesebb mezőgazdasági és zöldterületet vegyenek igénybe. A város vállalkozói, kamarái intenzívebb és érdemi párbeszéddel hozzá tudnának járulni e fejlesztési irány kimunkálásához, pontosításához.

Várható hatás: Tartós gazdasági stabilitás, alacsony munkanélküliség, a város sajátos és más szférákra is kiható fejlesztési lehetőségeinek javuló pozíciói

1. Fejlesztési irány:

1.2. A gazdasági szerkezet diverzifikálása

A lehetőségekből és a modern, beszállítói klaszterekben működő gazdaság szabályaiból kiindulva Kecskemét diverzifikált gazdaságfejlesztése vetíthető előre. Olyan innovációs központ(ok) létrehozása segítheti ezt igazán, amelyek szervesen illeszkednek egyrészt a helyi vállalkozási struktúrához, másrészt tagjai országos és Európai Uniós hálózatoknak. A tágan értelmezett lokális gazdaság tekintetében – s a régiós programcentrumok ideájából kiindulva – Kecskemét lehetőségeket biztosíthatna pl. az ún környezetvédelmi ipar megteremtéséhez, amely kapcsolódhatna a régión belüli programcentrum szerepköréhez. Hasonlóan régi-új lehetőség lehetne a mezőgazdasághoz és élelmiszergazdasághoz kapcsolódó vidékfejlesztési központ létrehozása, amelynek gazdaságfejlesztő hatása jelentős térségi hatással is bírna.

Várható hatások: A gazdasági megújuló képesség folyamatosságnak biztosítása, a térbeli gazdasági – irányító, koordináló szerepkör bővülése.

1. Fejlesztési irány:

1.3. Lokális és regionális beszállító hálózatok bővítése, logisztikai fejlesztések, a város elérhetőségének javítása

Az első két fejlesztési program szerves fejlődési és kibontakozási feltételét biztosíthatná egy Duna –Tisza közi logisztikai központ megvalósulása városunkban. Budapest és Szeged között, azok vonzásának határán, egy formálódó és az M8-as út megépülése után még inkább megerősödő Kelet - Nyugat irányú közlekedési és forgalmi folyosó révén Kecskemét pozíciói kiválóan alkalmasak logisztikai fejlesztésekre. Ez a program, részletes kidolgozás után, akár az ISPA program keretében európai támogatásra is számíthat. Feltétele lehet még, hogy a város elérje a repülőtér részbeni polgári hasznosításának lehetőségét is.

Várható hatások: Hosszú távú gazdasági stabilitás, a regionális szerepkör érdemi bővülése

1. Fejlesztési irány:

1.4. A szőlő-, gyümölcs- és kertkultúrára alapozó élelmiszergazdaság

Kecskemét e téren mutatkozó tradíciói kissé megkoptak, de még mindig kiváló adottságai és lehetőségei lennének e sajátos gazdasági funkció revitalizálására. Feltételei között a garantált minőséget biztosító élelmiszergazdaság szelektíven specializált nemzetközi tekintetben is piacképes termékstruktúrájának a kidolgozása tehető az első helyre. Elérhető lenne néhány kecskeméti termék hungaricummá nyilvánítása, majd az ágazat két irányban fejlődhetne tovább. A nemzetközileg is piacképes ágazatok mellett – mezőgazdasági kutatóintézetek, a felsőoktatás, valamint a létesülő vidékfejlesztési központ integrációjában – lehetséges irány lehetne a Homokhátságon az öko- és biogazdálkodás új innovációt is jelentő elterjesztése. Ez alapozhatna a kecskeméti kistérség sikeres SAPARD pályázatra is. A másik irány város és környéke élelmiszerellátásának illetve a nagybani piaci szerepkörök bővítéséhez kapcsolódhatna.

Várható hatások: Termelési tapasztalatok és tradicionális kultúrák védelme, megújítása, tanyás fenntartható gazdálkodás fejlődése, központi területi termelési, piaci koordinációs funkciók innovatív bővülése

2. Fejlesztési irány:

2.1. Új irányokra nyitott térbeli kapcsolatok fejlesztése

Kecskemét területi-igazgatási és egészségügyi ellátási szerepkörei viszonylag kötöttek, a közigazgatási beosztás szerint behatároltak. Ugyanakkor a város tényleges vonzáskörzete átlépi ezeket a határokat. A tényleges, valódi vonzáskörzete az érintett lakosság spontán illetve piaci döntései alapján kirajzolódó tér- és vonzáskapcsolatai lényegesen nagyobb területről jelentenek potenciális fogyasztót, a városi javakat igénybevevő látogatót Kecskemét számára. E program keretébe ki kellene dolgozni azokat az önkormányzati, intézményi vagy éppen gazdasági, kulturális, idegenforgalmi együttműködési, funkció megosztási és program-összehangolási lehetőségeket, melyek e térkapcsolatok alapján Kecskemét számára nemcsak Dél-Alföld régióban, hanem a Duna –Tisza közén adódnak. Sajátos térségi fejlesztési együttműködési fórumot lehetne létrehozni a környék és Dél-Pest megye városaival is.

Várható hatás: A területellátásban fontos városi funkciók stabilizálása, a regionális szerepkör erősítése, új fejlesztési lehetőségek feltárása

2. Fejlesztési irány:

2.2. Új területellátó, szervező funkciók befogadása

E fejlesztési lehetőség részben az előbbi programhoz kapcsolódik, de kapcsolatba hozható felsőoktatás, a regionális képzési szerepkör, az egészségügy továbbfejlesztésével éppúgy, mint a logisztikai, vidékfejlesztési központi feladatok összehangolt megoldásával. A modernizálódó és átstrukturálódó államigazgatás révén vagy a bizonyos gazdasági irányító szervezeteknek kínált lehetőségek nyomán Kecskemét mint a Budapestről kitelepülő, azt tehermentesítő ilyen intézményeknek otthont adó decentrum is szóba jöhet.

Várható hatás: A modern városfejlődés új tényezőnek megjelenése a városban, a magasan kvalifikált munkaerő megtartásának illetve idevonzásának lehetősége

2. Fejlesztési irány:

2.3. Integrált logisztikai és szolgáltató rendszerek bővítése

Az eddigi fejlesztési irányokat „integráló” sajátos programot valósíthatna meg egy olyan – a város önkormányzata, a megye és a régió fejlesztési tanácsa, a kecskeméti kistérség és a gazdasági szervezetek által létrehozott – ügynökség, közhasznú társaság, vagy önállóan működő városfejlesztési iroda, amely egyszerre teremtene forrásokat, készítene pályázatokat, hangolna össze fejlesztési programokat.

Várható hatás: Az első két fő stratégiai cél megvalósítása, a fejlesztések magas színvonalú koordinációjával

2.Fejlesztési irány:

2.4. Sokoldalú és tudatos városmarketing

A városunknak mind a gazdasága fejlesztéséhez, mind a befektetői érdeklődés fenntartásához, mind az idegenforgalma fejlesztéséhez, mind a nemzetközi kapcsolatainak kiteljesítéséhez, de általában is, a nemzetközi városversenyben való sikeres helytálláshoz igen tudatos városmarketingre van szüksége. E programom belül kiadványoktól kezdve a hazai és nemzetközi kiállításokon való tudatos (és a gazdasági szférával közös) szereplésen át a korszerű Internet megjelenésen keresztül, a sajtópolitikáig minden beletartozik. Valószínű, hogy a gazdasági és intézményi szereplők is aktív támogatói lennének ennek programnak, hiszen a közös fellépés, egy sikeres városmarketing mindenkinek érdeke.

Várható hatások: A gazdaság és az idegenforgalom tudatos és stabil fejlődése, a nemzetközi városversenybe való érdemi bekapcsolódás

2. Fejlesztési irány:

2. 5. Az idegenforgalmi kínálat összehangolt fejlesztése

Kecskemét idegenforgalma jelentős ugyan, de egyelőre e sajátos gazdasági tevékenység nem valódi húzóágazata az átalakuló városnak. Az „egynapos”, „átutazó”, csak a főbb belvárosi látnivalókat felkereső turizmus helyett a kínálat tényleges és szakszerű összehangolására illetve bővítésére van szükség. Az „általános fejlesztés” nem elégséges, s a látnivalók (egyedi múzeumaink, gasztronómiai különlegességeink, stb.) jó markentingjére is szükség van. Két főbb fejlesztési irány látszik lehetségesnek. Az egyik távlata gyógy-turizmusnak lehet, a másik a fesztivál – konferencia- ill. a szakturizmusnak, az utóbbi kombinálva művészeti táborokkal, kurzusokkal. Kodály és népzene révén akár európai léptékű fejlesztések is elkezdődhetnének, s a jelenleg nem túlságosan sok „idegent” vonzó rendezvények további sorsát is e szellemben kellene átgondolni. Lehetséges, hogy bizonyos ciklikussággal a sporthoz kapcsolódó rendezvények is érdemben bővíthetnék a kínálatot.

Várható hatás: A szálloda és vendéglátóipar fejlődése, közvetett fejlesztő hatások a kereskedelemre és a szolgáltatásokra, valamint a kulturális intézmények fenntarthatóságára és fejlesztésére

3. Fejlesztési irány:

3.1. Fesztiválvárosi fejlesztések

Az előbbi programhoz is kapcsolódva külön és tudatosan kellene kidolgozni azokat a gyermektalálkozóhoz és egy országos, sőt nemzetközi jelentőségű Kodály illetve népzenei találkozóhoz köthető feltételeket, feladatokat és összehangolt programlehetőségeket, amelyek révén Kecskemét rákerülhetne az európai fesztiválvárosok térképére.

Várható hatás: Stabil vendégforgalom, kedvező hatás a kulturális intézmények fenntarthatóságára és fejlesztésére

3. Fejlesztési irány

3. 2. Sajátos kulturális ipar és az intelligens tudásváros megteremtése

A kultúra és tudás ma már a modern városfejlődés egyik húzótényezője. Az ún. kulturális ipar kecskeméti tradíciói között számba vehető a nyomdaipar, a kézműipar, a zománcipar, de a művészeti intézmények tevékenységének bizonyos szelete is. Fontos lehet a múzeumok összehangolt fejlesztése is. Mindezek közös, a gazdaságfejlesztés bevált technikáit is alkalmazó fejlesztése új lehetőségeket hordoz nemcsak a hagyományok ápolása terén, hanem az idegenforgalom vagy a fesztivál-fejlesztések megvalósításához is. A lakosság is széles körben támogatná az ilyen irányú, összehangolt fejlesztéseket.

Várható hatások: Összehangolt fejlesztések kedvező, „gerjesztő hatása”, országos elismertség,

3.Fejlesztési irány:

3.3. A lakosság identitás-tudatának erősítése

Kecskemét hagyományait ápoló, jelentős tradíciókkal rendelkező város. Mint felmérésünk is mutatta a lakosság széles rétegei (idevalósiak és beköltözöttek egyaránt) büszkék városukra, itt képzelik el gyermekeik jövőjét. Ez a kötődés jelentős társadalmi-szervező-fejlesztő energiákat szabadíthat fel a koncepcióban foglaltak megvalósításhoz. Ehhez jobban támogatni kellene a nagyszámú civil és szakmai szervezetet, tudatosan összefogni munkájukat, véleményeiket „be kellene csatornázni” az egyes programok megvalósításába. Ki kellene adni a város elkészült monográfiájának első kötetét, a helyi médiákban, az iskolákban szorgalmazni kellene a helyi tudást ápoló műsorokat, vetélkedőket. Kívánatos lenne, ha a város tankönyvet íratna a helyi tudást didaktikusan is megalapozó tantervekhez. Külön lehetőségként merülhet fel e téren a sajátos meghatározottságú városrészek, kerületek civil – városszépítő (építő, ápoló) szervezeteinek támogatása, illetve újabbak létrehozása.
A tudásalapú és digitális város programhoz kapcsolódva e feladatot is erősíthetné a városról szóló információk, tudásanyagok Web oldalakon való megjelenítése is.

Várható hatás: széles, aktív demokratikus közélet, aktív kommunikáció

4. Fejlesztési irány:

4.1. Színvonalas és az új kihívásokra reagáló oktatási vertikum kiépítése

A régió és a város munkaerő-piaci igényei meghatározzák, hogy a középiskolai és a felsőoktatási rendszereket milyen irányban kell fejleszteni, bővíteni. A legfőbb prioritás a jövőben, a szakképzés minőségi javulása és produktivitásának növelése mellett, az együttműködésen alapuló rugalmas és adaptív oktatási struktúrák kiépítése és összehangolása. A piacorientált szakképzés megvalósításához meg kell teremteni a szakmai, vállalkozói fórumok és az oktatási intézmények közötti párbeszéd feltételeit, városi, megyei, regionális szinten is. A jelenlegi munkaerő-piaci igények kielégítése kizárólag kvalifikált szakemberekkel lehetséges. Az át- és továbbképző intézmények és a gazdasági élet szereplőinek szoros együttműködésén alapuló rugalmas, adaptív át- és továbbképzési intézményrendszer kiépítése szükséges, mely a dinamikusan fejlődő ágazatok képzési igényeit követve új képzési lehetőségeket teremt. Fel kell hívni az oktatási intézmények figyelmét arra, hogy a hagyományos képzési struktúra változtatására, a mindenkori szakirányok felülvizsgálatára folyamatosan szükség van.

Várható hatás: stabilizálódik az oktatási szféra, a képzett fiatalok itt maradnak, s az új fejlesztések szakember ellátottsága biztosított lesz.

4.Fejlesztési irány:

4.2. A felsőoktatási képzés és integrációjának kiszélesítése

A város felsőfokú képzési funkciói a közelmúltban kedvezően változtak. Kecskemétnek minden lehetséges eszközzel támogatni kellene a Kecskeméti Főiskola új terveit, mert ez a funkció közvetve az egész város fejlődésére igen kedvezően fog kihatni. Az oktatási struktúra racionalizálása, a kínálat növelése és az oktatás minőségének javítása érdekében számos lépést terveznek a Főiskolán. Szükségesnek tartják egyes tantárgycsoportok — így a nyelvi, sport, informatika és társadalomtudományok — területén az integráció további szélesítését és mélyítését. Alapvető feladatuknak tekintik az elméleti, szakmai képzésen túl az új tudásformák és szemléleti megközelítések közvetítését, az információs kor által megkövetelt készségek és képességek elsajátítása, kialakítása érdekében.

Várható hatás: a kiemelten fontos regionális funkció stabilizációja, az innovatív városfejlődés tartós alapjainak megteremtése, a város vonzerejének növekedése,

4.Fejlesztési irány

4.3. Speciális, jövőorientált képzési és átképzési formák fejlesztése

A távoktatási lehetőségekre is tekintettel város másik nagy felsőoktatási beruházása lehet a Rudolf laktanya területén található épületek felújítása és oktatási célokra történő hasznosítása. A tervezett Virtuális Egyetemi Program keretében — egy kecskeméti központú Regionális Konzultációs Központ kialakításával olyan témákban indulhatnának kurzusok, amelyek részben illeszkednének a Kecskeméti Főiskola akkreditált szakjaihoz. A konzultációs központ keretében lehetőség nyílna más egyetemek, főiskolák kihelyezett tagozatainak, szakjainak befogadására is. Külön lehetőség kínálkozik az Európában elterjedt poszt-secondary képzés megszervezésére is. Az összefogás eredményeként létrejöhet egy olyan konzultációs centrum, mely egyrészről biztosíthatja a térség értelmiségének megújulását, továbbá a munkaerő-piac igényeit, másrészt pedig puszta jelenlétével, s folyamatos erősödésével jótékony hatással lenne a gazdaság fejlődésén túl a város kulturális és közéleti klímájára.

Várható hatás: a diákváros szerepkör kiteljesedése, a humán erőforrások megújítása

5. Fejlesztési irány

5.1. Szintre hozó városi környezet- és infrastruktúra-fejlesztés

Kecskemét, részben örökölt hátrányaiból is következően, több infrastrukturális mutató terén jelentősen elmarad a megyei városok átlagától. Az elmúlt évtized elején elkezdődött szintre hozást (csatornázás, bel-és külterületi úthálózat építést) ütemesen folytatni szükséges, összhangban az egyes városrészekben elő lakosság eltérő igényszintjével és teherbíró-képességével. Az igényes városi környezet fejlesztése a modern város-fejlődés trendjei alapján kihat szinte minden többi szféra továbbfejlődésére. A fenntartható kecskeméti városfejlesztés modelljének komplex szemléletű kidolgozására külön program összeállítására lenne szükség.

Várható hatások: kellemesebb és egészségesebb lakókörnyezet, ápolt, gondozott város,

5. Fejlesztési irány

5.2. Az városi környezet értékeinek megőrzése és fejlesztése

Városunk épített környezete jelentős és sajátos értékekkel bír. A belváros megújulása elkezdődött. A nemzeti örökség részét képező épületek, az utcahálózat jelleg-megőrző és igényes fejlesztése mind az idegenforgalmi és fesztivál városi fejlesztéseknek, mind a városi polgárok e téren növekedő kulturális és városi-környezeti igényeinek kielégítése szempontjából eminens feladat. Feltételeinek megteremtése anyagi és szellemi ráfordításokat egyaránt igényel, amelyek megteremtéséhez az új rendezési tervnek hozzá szükséges járulnia.
Ugyanezen programmal párhuzamosan - átfogó városökológiai szemlélettel – egységes rendszernek tekintve a város zöldövezeti rendszerét jelentős fásításra, parkosításra, erődítésre van szükség.

Várható hatás: megújuló belváros, felmerülő régi-új elvárások, igények kielégítése

5. Fejlesztési irány

5.3. A rekreációt és az idegenforgalmat szolgáló városi környezetfejlesztés

A modern középvárosokban egyre növekednek az aktív és kulturált pihenéshez, szórakozáshoz, kikapcsolódáshoz, művelődéshez szoroson kötődő elvárások, melyek nemcsak a lakosság vagy az idegenforgalom igényeit elégítik ki, hanem kiemelkedő szerepet játszhatnak a sokoldalú, új (gazdasági, szolgáltatási, innovációs) fejlesztések, megtelepedésében is. E feladat magában foglalja a városi parkok és zöldterületek bővítését, a vendéglátás, művelődési intézmények eltérő lakossági és turista igényekhez igazodó szegmenseinek összehangolt és ötletes fejlesztését, támogatását.

Várható hatások: alapokat biztosít a gazdasági, iskolavárosi és idegenforgalmi funkciók fejlődéséhez, ugyanakkor növeli lakosság otthonos komfortérzetét,

5. Fejlesztési irány

5.4. Elveiben igényes, átfogó szemléletű, rugalmas új általános rendezési terv és helyi szabályozás

A rendezési tervnek a főbb terület-felhasználási és városrendezési kérdésekben olyan alapcélokat kell kitűznie, amelyek lehetővé teszik a fejlesztések és a város minőségi szempontok szerinti átalakulásnak megvalósulását. Néhány alapkérdésben (a fenntartható város, környezet- és természetvédelem, építészeti értékvédelem, stb.,), az úgynevezett „sarokpontok” esetében szigorúnak, a közérdeket és a közjót maximálisan szolgálónak kell lennie, de fontos rugalmasság és a kreativitás feltételeinek való megfelelés is. Fel kell készülni arra, hogy a város rendelkezzen a fejlesztések megvalósuláshoz szükséges tartalék-területekkel, vagy az ÁRT korlátozó jellegű rendelkezéseinek a megvalósításához szükséges pénzügyi alapokkal. Hasonló alapokra lenne szükség az építészeti értékvédelem előírásainak támogatásához, s a városrekonstrukciós feladatokhoz.

Várható hatás: jogbiztonság, minőségi városfejlődés,

 


előző fejezet vissza a tartalomjegyzékhez következő fejezet