5. altéma: Az Alföld határmenti térségeinek problémái

Témavezető:
Baranyi Béla

Baranyi Béla (szerk.): Északkelet-Magyarország és a határok. (Északkelet-Alföld határmenti területeinek helyzete - a felzárkózás lehetőségei és esélyei) 2 kötet Debrecen, MTA RKK ATI, 1999. 479 p., illusztrált, színes

 

I. kötet

Baranyi Béla: Bevezetés. p. 6-9.

Dancs László: Az északkelet-alföldi határszél kialakulása és néhány geográfiai jellemzője. p. 10-21., illusztrált, (térkép) részben színes

Süli-Zakar István: A határmentiség az euroatlanti folyamatok tükrében, különös tekintettel a Kárpátok Eurorégió működési területére.

Csordás László: Területi különbségek az Északkelet-Alföld határmenti területein.

Baranyi Béla - Mező Barna: A "periféria perifériáján" - egy kérdőíves vizsgálat eredményei és tanulságai.

Grasselli Gábor: A határmentiség néhány sajátossága Hajdú-Bihar megyében.

Nagy Imre: Adalékok Északkelet-Magyarország határtérségének környezetállapot felméréséhez.

Balcsók István: Sokasodó gondok és szerény esélyek az északkeleti határmente munkaerőpiacán.

II. kötet

Kovács Csaba: Határmenti települések néhány népességföldrajzi sajátossága az Alföld északkeleti részén, különös tekintettel a cigány etnikum helyzetére.

Mező Barna: A mezőgazdasági vállalkozások helyzete az Észak-Alföld határmenti településein.

Dancs László: Határon átnyúló kapcsolatok az Északkelet-Alföldön.

Csordás László: Az Északkelet-Alföld határmenti területeinek turizmusa (Helyzetelemzés)

Szarvák Tibor: Adaptációs és innovációs lehetőségek a határmenti perifériákon.

Molnár István: Globalizáció és regionális kölcsönhatások a bihari térség és a Bihari Vállalkozási Övezet szempontjából.

Baranyi Béla: A "Keleti kapuk" - vállalkozási övezetek a határmentén.

Baranyi Béla: Az Északkelet-Alföld határmenti területeinek stratégiai szempontú helyzetelemzése. p. 461-462.

Baranyi Béla: A határmente fejlesztésének lehetséges irányai, kitörési pontok és a felzárkózás esélyei.

Felhasznált irodalom. p. 474-479.


Süli-Zakar István

A határmentiség az euroatlanti folyamatok tükrében, különös tekintettel a Kárpátok Eurorégió működési területére

Debrecen, 1999.

MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA
ALFÖLDI TUDOMÁNYOS INTÉZETE

p. 22-46., illusztrált, színes
Kézirat

 

TARTALOM

 

Bevezetés

A Határmentiség szerepe Magyarországon

Az Európai CBC-kapcsolatok kiépülése

Magyarország alföldi területei a Kárpátok Eurorégióban

A Kárpátok Eurorégió földrajzi kiterjedése és feladatai

A Kárpátok Eurorégió legfontosabb területfejlesztési feladatai

Kedvező regionális jelenségek az Alföld határmenti területein


Csordás László

Területi különbségek az Északkelet-Alföld határmenti területein

Debrecen,1999.

MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA
ALFÖLDI TUDOMÁNYOS INTÉZETE

p. 47-110., illusztrált, színes (térkép, táblázat)
Kézirat

 

TARTALOM

 

Bevezetés, célmegjelölés

Az alkalmazott módszer

A kutatás eredményei

A vizsgálatba vont változók részletes elemzése

A bevezetésben leírt elemzéshez alkalmazott módszer leírása

A vizsgálat változók alakulása térben és időben

A lakónépesség száma

Az 1000 lakosra jutó természetes szaporodás

Az 1000 lakosra jutó vándorlás

A munkanélküliek aránya

Az 1000 lakosra jutó személygépkocsik száma

Az 1000 lakosra jutó távbeszélő-főállomások száma

Az épített lakások aránya a lakásállományban

A közcsatorna-hálózatba kapcsolt lakások aránya

Az 1000 lakosra jutó kiskereskedelmi boltok

Az általános iskolások népességi aránya

Az 1000 lakosra jutó egyéni vállalkozások száma

Az 1000 lakosra jutó jogi személyiségű gazdasági szervezetek száma

Az egy adófizetőre jutó nettó jövedelem nagysága

A települési sorrend változása a 13 mutató összesített értéke alapján

Faktoranalízis

A feldolgozás módszere

A faktoranalízis eredményei, megállapításai

Az átlagok elemzése

A vizsgált változók közötti korrelációk elemzése

A faktoranalízis eredményei

A faktorpontok alakulása 1994-ben és 1997-ben vizsgált területeken

Északkelet-Alföld 1997

Északkelet-Alföld 1994

Határmente 1994-1997

A mutatók rangsorrendjének változása az Északkelet-Alföldön, illetve annak határmenti övezetében

A területi különbségek vizsgálatának bemutatásának elemzéséhez alkalmazott szempontok

Az összesített rangsorrend vizsgálat időbeli alakulásának eredményei

IV. Összegzés


Baranyi Béla - Mező Barna

A "periféria perifériáján" - egy kérdőíves vizsgálat eredményei és tanulságai

(A társadalmi-gazdasági helyzet főbb jellemzői)

Debrecen1999.

MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA
ALFÖLDI TUDOMÁNYOS INTÉZETE

p. 111-165., illusztrált, színes (térkép, táblázat)
Kézirat

 

TARTALOM

 

A vizsgálat célja, módszere

A vizsgálat eredményei

Mellékletek, interjúk

Kérdőív határmenti települések számára

A kérdőíves vizsgálatot kiegészítő interjúk

Interjú Szabó Györggyel, Komádi polgármesterével

Helyzetértékelés

Gazdaság

Infrastruktúra

Turizmus

Környezeti állapot

Társadalmi helyzet

Települési információs háló

SWOT analízis

Interjú Szatmári Sándorral, Létavértes polgármesterével

Helyzetértékelés

Gazdaság

Infrastruktúra

Interetnikus kapcsolatok

Interjú Apáti Györggyel, Csenger polgármesterével

Helyzetértékelés

A gazdaság és a társadalom főbb jellemzői

A határon átnyúló kapcsolatok helyzete és szerepe

A továbbfejlődés lehetőségei és esélyei

Interjú Költő Zoltánnal, Csengersima polgármesterével

Helyzetértékelés

A határon átnyúló kapcsolatok helyzete és szerepe

A továbbfejlődés lehetőségei és esélyei

Interjú Háda Imrével, Záhony polgármesterével

Helyzetértékelés

A gazdaság és a társadalom főbb jellemzői

A határon átnyúló kapcsolatok helyzete és szerepe

A továbbfejlődés lehetőségei és esélyei

Interjú dr. Kovács Ferenccel, a Záhony és Térsége Fejlesztési Kft. igazgatójával

Helyzetértékelés

A gazdaság és a társadalom főbb jellemzői

A továbbfejlődés lehetőségei és esélyei

Interjú Veres Jánossal, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ipari és Kereskedelmi Kamara vezetőjével

Helyzetértékelés

Gazdaság


Grasselli Gábor

A határmentiség néhány sajátossága Hajdú-Bihar megyében.

Debrecen,1999.

MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA
ALFÖLDI TUDOMÁNYOS INTÉZETE

p. 166-171., illusztrált
Kézirat

 

TARTALOM

 

Hajdú-Bihar megye határmenti településeinek vizsgálata


Nagy Imre

Adalékok Északkelet-Magyarország határtérségének környezetállapot felméréséhez

Debrecen,1999.

MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA
ALFÖLDI TUDOMÁNYOS INTÉZETE

p. 172-203., illusztrált, színes (térkép, táblázat)
Kézirat

 

TARTALOM

 

Bevezető

A környezeti problémák kialakulásának általános földrajzi és történelmi tényezői

A külpolitikai és gazdasági tényezők, mint a határrégiók környezet-állapotának tényezői

A határterület környezeti problémái

A vizsgált terület környezetvédelmét szabályozó intézmények, rendeletek és a fejlesztést elősegítő programok

A vizsgált terület természetföldrajzi sajátosságai

Domborzat

Éghajlat

Vízrajz-vízgazdálkodás

Talajok

Tájtipológiai jellemzés

A környezetet ért káros hatások és a rehabilitációs folyamatok

Vízgazdálkodás, a vízminőség alakulása

A levegőminőség károsodásának veszélyei

Hulladékgazdálkodás

Védelem alatt álló természeti értékek és területek

A környezeti problémák kezelésének együttműködésen alapuló lehetőségi

Komádi - település-környezeti esettanulmány

A kutatás szükségessége és előzményei


Balcsók István

Sokasodó gondok és szerény esélyek az északkeleti határmente munkaerőpiacán

Debrecen,1999.

MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA
ALFÖLDI TUDOMÁNYOS INTÉZETE

p. 204-268., illusztrált, színes (térkép, táblázat)
Kézirat

 

TARTALOM

 

A munkanélküliség alakulása Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 1992 és 1998 között

A munkanélküliség létszámának ingadozása

A munkaerőpiac főbb mutatói 1998. október hónapban

A munkanélküliek létszáma és a munkanélküliségi ráta a számok tükrében

A munkanélküliek belső tagolódása

a., Állománycsoportonkénti megoszlás

b., A nemek aránya

c., Életkor szerinti megoszlás

d., A munkanélküliek iskolai végzettsége

e., A munkanélküliség időtartama

f., A munkanélküliek ellátási formái

g., Az elhelyezkedés lehetőségei - a betölthető üres álláshelyek

A periféria - a határmenti térségek munkaerő-piaci helyzetképe

a., A határmentiség - előny, vagy hátrány?

b., Magas munkanélküliség - kevés munkaalkalom

c., Előítéletek, vagy valóság? - A roma etnikum munkaerő-piaci szerepe és lehetőségei

d., Reménytelenségre ítélve? - A tartósan munkanélkülivé váltak

A "bihari börtöntől" a "záhonyi kapuig"

a., Komádi - a legkisebb körzet a legnagyobb gondokkal

b., Biharkeresztes - az átmenő forgalom térsége

c., Berettyóújfalu - a felzárkózás esélyese

d., Létavértes - gondok a mezőgazdaság lehetőségeinek függvényében

e., Vámospércs - közel Debrecenhez, s mégis oly távol

f., Nyírbátor - a "kulturális kisváros" és térségének gondjai

g., Mátészalka - nagy problémák - reménykeltő befektetések

h., Csenger - csak a határ van közel

i., Fehérgyarmat - az aprófalvak térsége

j., Vásárosnamény - "a 41-es csapdája"

k., Kisvárda - a "korlátlan (?) lehetőségek és a területi ellentmondások térsége

Bizonytalan jövőkép - a továbbfejlődés lehetőségei és korlátai


Kovács Csaba

Határmenti települések néhány népességföldrajzi sajátossága az Alföld északkeleti részén, különös tekintettel a cigány etnikum helyzetére

Debrecen,1999.

MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA
ALFÖLDI TUDOMÁNYOS INTÉZETE

p. 269-284., illusztrált
Kézirat

 

TARTALOM

 

A téma időszerűsége

Előzmények, módszertani kérdések

Területi megoszlás

Demográfiai adatok

Iskolai végzettség

Foglalkoztatási helyzet

Megélhetés

Összegzés


Mező Barna

A mezőgazdasági vállalkozások helyzete az Észak-Alföld határmenti településein

Debrecen,1999.

MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA
ALFÖLDI TUDOMÁNYOS INTÉZETE

p. 285-328., illusztrált, színes (térkép, táblázat)
Kézirat

 

TARTALOM

 

A téma aktualitása

A vizsgálati módszer leírása

Az agrárium helyzete Komádi "kvázi város" vonzáskörzetében

A mezőgazdaság helyzete Biharkeresztes körzetében

A mezőgazdaság helyzete Létavértes körzetében

Vámospércs és a Nyírség

Nagyecsed-Csenger "tengely" térsége

A Szamos és a Tisza közötti terület

Vásárosnamény vonzásában - Tisza és az ukrán határ közötti terület

Záhony és környéke


Dancs László

Határon átnyúló kapcsolatok az Északkelet-Alföldön

Debrecen,1999.

MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA
ALFÖLDI TUDOMÁNYOS INTÉZETE

p. 329-370., illusztrált, színes
Kézirat

 

TARTALOM

 

A kialakult helyzet jellemzői

Az intézményesített határon átnyúló kapcsolatok

A megyei önkormányzatok és az intézményeik kapcsolatai

A megyék a nemzetközi szervezetek munkájában

Társmegyei kapcsolatok

Hajdú-Bihar megye társmegyei kapcsolatai

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye társmegyei kapcsolatai

A települési önkormányzatok határon átnyúló kapcsolatai

Kulturális kapcsolatok

Vallási és egyházi határon átnyúló kapcsolatok

Gazdasági kapcsolatok

Interetnikus határon átnyúló kapcsolatok

A határon átnyúló kapcsolatok jövője

A PHARE, mint a szomszédos határmenti területek fejlődésének egyik lehetősége

Határmenti Együttműködési (Cross Border Cooperation -CBC) Program

A Kárpátok Eurorégió - egy lehetőség


Csordás László

Az Északkelet-Alföld határmenti területeinek turizmusa
(Helyzetelemzés)

Debrecen, 1999.

MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA
ALFÖLDI TUDOMÁNYOS INTÉZETE

p. 371-409., illusztrált, színes (térkép, táblázat)
Kézirat

 

TARTALOM

 

A turizmus fogalma, jelentősége

A terület idegenforgalmi vonzereje, adottságai

A turizmus vonzó tényezői, vonzerői a határ mentén

A határmenti terület turizmusa a kereskedelmi szálláshelyek adatai alapján

A határmenti turizmus helyzete a települések kérdőíves felmérése alapján

A jelenlegi helyzet bemutatása és a fejlesztés lehetőségei

Férőhelyek, turisztikai bevételek, magánüdülők

Rendezvények, kapcsolatok

A turizmus hatásai

A vendégek összetétele és a felkeresés célja

A turizmus reálisan fejlesztendő/fejleszthető területei

A falusi turizmus fejlesztésének feltételei

Összegzés, javaslatok


Szarvák Tibor

Adaptációs és innovációs lehetőségek a határmenti perifériákon

Debrecen, 1999.

MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA
ALFÖLDI TUDOMÁNYOS INTÉZETE

p. 410-429., illusztrált
Kézirat

 

TARTALOM

 

A vizsgálat célja

A minta jellemzői, a vizsgálat területei

A szociálpolitika megújítása: a szociális földprogram

A szociális földprogram modernizációs hipotézisei

A szociális földprogramban résztvevők

Az életmód jellemzői

Foglalkoztatási viszonyok

Életutak, stratégiák

Krízis: vannak-e kitörési pontok?

Földprogram: vissza a munka világába

A földprogram lehetséges nyertesei

Összegzés: Az ajtók záródnak?


Molnár István

Globalizáció és regionális kölcsönhatások a bihari térség és a Bihari Vállalkozási Övezet szempontjából

Debrecen, 1999.

MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA
ALFÖLDI TUDOMÁNYOS INTÉZETE

p. 430-444., illusztrált
Kézirat

 

TARTALOM

 

A nagy kihívás - Az Európai Unió

EU-modellek és folyamatok értékelése a Hajdú-Bihar megye és a Bihari Regionális Övezet stratégia szempontjából

Funkciók lebontása és stratégiai következtetések a megye és a Bihari Térség számára

A kistérségi elemzés, módszere

A Bihari Térség jelenlegi gazdasági helyzetéről

Stratégiai alapkérdések

Az alapvető képességre alapozott stratégia a Bihari Térségben

A stratégia alappillérei

EU határkoncepció

Stratégiai degradáló korlátok

Fejlesztési programok

A megvalósítás feltételei

Az önkormányzati kezdeményezés és értékrendszer és a gazdaság viszonya


Baranyi Béla

A "Keleti kapuk" - vállalkozási övezetek a határmentén

Debrecen, 1999.

MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA
ALFÖLDI TUDOMÁNYOS INTÉZETE

p. 445-460.
Kézirat

 

TARTALOM

 

A Bihar Bihari Vállalkozási Övezet, mint a magyar-román együttműködés ígéretes bázisa

Egy versenyképes agrárgazdaság esélyei

A Bihari Vállalkozási Övezet és a határmentiség

Záhony és Térsége Vállalkozási Övezet

A város mozgása a magyar településrendszerben

A város gazdasági-társadalmi viszonyai

Záhony fejlesztési "környezete"


Baranyi Béla

A határmente fejlesztésének lehetséges irányai, kitörési pontok és a felzárkózás esélyei

Debrecen, 1999.

MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA
ALFÖLDI TUDOMÁNYOS INTÉZETE

p. 463-473.
Kézirat

 

TARTALOM

 

A határmente térség fejlesztésének regionális összefüggései

A fejlesztési irányok és feladatok

A kitörés esélyei

(Gazdaság- és területfejlesztés - önkormányzati szerepvállalás)


előző altéma vissza az Alföld II. Kutatási Program fő tartalomjegyzékéhez következő altéma