VII. kötet

AZ ALFÖLD INFRASTRUKTÚRÁJA

Kecskemét, 1992.

MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA
ALFÖLDI PROJEKT PROGRAMIRODA

195 oldal, (50 tábla), illusztrált
Kéziratként sokszorosítva

 

Az MTA Regionális Kutatások Központja főigazgatója:
Dr. Illés Iván kandidátus

Az MTA RKK Alföldi Tudományos Intézetének igazgatója és az Alföld Projekt Programiroda megbízott vezetője:
Dr. Csatári Bálint

A kötet előállításában az MTA RKK Alföldi Tudományos Intézetének kecskeméti és békéscsabai osztályának munkatársai és asszisztensei vettek részt,
Gaborjákné dr. Vydareny Klára, a Programiroda titkárának irányításával.

 

Témavezető: Erdősi Ferenc

Írta: Erdősi Ferenc.

A felhasznált résztanulmányok szerzői: Illés Iván, Kőszegfalvy György, Krassó Sándor.

 

Az alföldi megyék, városok, falusi térségek infrastruktúrája: lakásviszonyok, kiskereskedelem, idegenforgalom, egészségügy, oktatás-művelődés, közlekedés, hírközlés, energiaellátás, vízellátás, fejlesztés lehetőségei.

 

TARTALOM

 

Bevezetés 1
   1. Kutatási előzmények, célkitűzések, problémák 1
   2. Az infrastruktúra fogalom értelmezésének problémái 4
A) Tényfeltárás 9
   I. Az egyes infrastrukturális alágazatok fejlettsége az országos átlaghoz, a többi országrészhez viszonyítva. Az infrastruktúra fejlettségének területi különbségei az Alföldön belül megyék, városok, falusi térségek között 9
      1. A lakossági infrastruktúra jellemzői 9
            1.1. Megyei szintű összehasonlítások 9
               a) Lakásviszonyok 9
                  Laksűrűség 9
                  Lakásnagyság szobaszám alapján 11
                  A lakásépítés dinamikája az 1980-as években 13
                  A külterületi lakosok száma 14
                  A lakások életkora 14
               b) A lakások felszereltsége, közműellátottsága, korszerűsége 16
                  Közműellátottság 16
                  Komfortszint 22
               c) A kiskereskedelmi, idegenforgalmi infrastruktúra 22
                  Bolthálózat 22
                  Idegenforgalmi infrastruktúra (kereskedelmi szálláshelyek) 27
               d) Egészségügy 30
                  Orvosi ellátottság 30
                  Fekvőbeteg-ellátás (Kórházi ellátás) 32
                  Bölcsödei ellátás 34
               e) Oktatás, művelődés 35
                  Óvodai ellátás 35
                  Általános iskolai ellátás 36
                  Középiskolai ellátás 38
                  Szakmunkásképzés 40
                  A felsőfokú oktatás mint a szellemi infrastruktúra kardinális része 41
                  Művelődési intézmények 44
                  Kutatási-fejlesztési infrastruktúra 45
         1.2. Az alföldi városállományon belüli infrastrukturális különbségek 47
            a) Lakásviszonyok 47
            b) Komfortszint 48
               Közműellátottság 50
            c) Kiskereskedelmi-idegenforgalmi infrastruktúra 53
               Bolthálózat 53
               Idegenforgalmi infrastruktúra (Kereskedelmi szálláshelyek) 53
            d) Egészségügyi ellátás 55
            e) Oktatási infrastruktúra 56
               Óvodai ellátás 56
               Általános iskolai ellátás 57
               Középiskolai ellátás 59
               Felsőfokú oktatási infrastruktúra 60
               Az alföldi városok oktatási-művelődési-tudományos infrastruktúrájának, szellemi urbanizációjának összefoglaló értékelése 62
         1.3. A falusi települések lakossági infrastruktúrájának területi különbségei az Alföldön 64
   II. Az Alföld infrastruktúrájának általános és speciális jellemzőit alakító főbb tényezők és hatásuk legfontosabb eredményei 67
      1. A sajátos történeti fejlődés 67
      2. A sajátos gazdasági struktúra és társadalmi viszonyok (agrárterület, sokáig paraszttársadalom, nem épültek nagy infrastruktúra vonzatú iparvárosok, alacsonyabb szintű idegenforgalmi igények.) 68
      3. Sajátos települési viszonyok 70
      4. Kiterjedt határmenti övezetek 70
      5. Országos szerepkörű közlekedési és vezetékes energia tranzit feladatok és az ebből adódó környezeti problémák 71
      6. A településpolitika és településfejlesztési koncepciók hatása az egyes településcsoportok, típusok infrastrukturális ellátása differenciáltságának erősödésére 73
         Nagyvárosok, megyeszékhelyek jellemzői 73
         Közép- és kisvárosok jellemzői 74
         Falvak jellemzői 76
         A tanyák infrastrukturális problémái 78
      7. Térségi, táji differenciák az Alföldön belül 78
   III. A közlekedési-hírközlési távvezetékes (vonalas) infrastrukturális ellátottság területi jellemzői az Alföldön 79
      III/A A közlekedési infrastruktúrával való ellátottság 79
         I. Az elsődleges közlekedési infrastruktúrával, a pályákkal való ellátottság területi jellemzői 79
            1. Vasúthálózat 79
              a) Az Alföld vasúthálózatában bekövetkezett változások és regionális gazdasági hatásaik 79
              b) A mai vasúthálózat sűrűsége, minősége és teljesítőképessége 82
              c) Az alföldi vasúti fővonalhálózat jövőbeni fejlesztésének problémái a makroregionális összeköttetések szempontjából 84
            2. Az úthálózat 86
              a) Az úthálózat sűrűsége, minősége, teljesítménye és hierarchiája szerinti tagozódása, alaki jellemzői 86
              b) A közúthálózat fejlesztésének főbb kérdései 90
         II. A másodlagos közúti infrastruktúra (a gépjárműállomány és az üzemanyagtöltő kutak) területi megoszlása 92
         III. Az alföldi megyék közötti különbségek a szárazföldi közlekedési infrastruktúra tekintetében, a komplex mutató alapján 95
         IV. A belvízi közlekedés 96
         V. A légiközlekedés 102
      III/B A pályák forgalmi viszonyai 103
         I. A vasúti forgalom 103
            1. A vasúti pályák forgalma (1991-ben) 103
            2. A gazdasági körzetek vasúti szállítási kapcsolatainak főbb jellemzői az Alföldön 106
         II. A közúti forgalom 107
            1. Közúti forgalmi viszonyok az 1990. évi forgalomszámlálás alapján 107
            2. A körzetek (kisrégiók) közötti közúti forgalom jellemzői az 1988. évi "honnan hová" forgalomszámlálás alapján 111
      III/C A személyközlekedési ellátottság területi különbségei 113
         I. A települések helyzete a nemzetközi, régiók és megyék közötti , valamit intercity transzverzális viszonylatú távolsági tömegközlekedési kapcsolatok szempontjából 113
         II. A települések helyzete a vonzáskörzeti tömegközlekedési kapcsolatok szempontjából 118
            1. Budapest elérhetősége 118
            2. A vidéki vonzásközpontok elérhetősége 119
         III. A komplex közlekedési ellátottság területi különbségei 121
      III/D A telekommunikációs infrastruktúra területi különbségei 123
         I. Távbeszélő ellátottság 123
            1. Területi különbségek a megyék adatai alapján 123
            2. A városok közötti különbségek 125
         II. A szövegközvetítő telekommunikációs szolgáltatások elterjedettsége 126
         III. Néhány tömegkommunikációs szolgáltatás területi elterjedettsége 126
         IV. Az Alföld helyzete a komplex hírközlési-postaszolgálati fejlettségi mutatók alapján 128
      III/E Az energiaellátó infrastruktúra területi jellemzői 129
         1. Az energiaszállító távvezeték hálózatának területi jellemzői 129
         2. Az energiafelhasználás területi szerkezete 132
      III/F A térségi vízellátás távvezeték-infrastruktúrája 135
B) Gondolatok az alföldi infrastruktúra fejlesztésének stratégiájáról 138
   1. Az infrastruktúra pozíciója és viszonya a többi ágazathoz a piacgazdasággá alakuló nemzetgazdaságban (Ideológiai következetlenség az "infrastruktúra" fogalom használatában a szocialista tervgazdaság idején) 138
   2. Az infrastruktúra szerepe a gazdasági fejlődésben 140
      a) A gazdaságfejlődés és infrastruktúra-fejlesztés fejlődéstörténeti, gazdaságtörténeti megközelítésben 140
      b) Az infrastruktúra szerepe a gazdaságfejlesztés stratégiájában 144
   3. Az infrastruktúra jelentősége és szerepe a területfejlesztésben 148
   4. Az Alföld infrastruktúra-fejlesztési stratégiájának főbb elemei 155
      a) Főbb célok és feladatok 157
         Rövid távú (taktikai) lépések 157
         Hosszabb távú fejlesztési stratégia 164
         Településkategóriák szerinti feladatok 174
         Környezetvédelmi szempontú feladatok 178
      b) A célok eléréséhez, a feladatok megvalósításához szükséges eszközrendszer 181
         Helyi-térségi és központi-országos érdekek, védelmük és egyeztetésük 181
         Finanszírozás, pénzforrások 185
         A vonalas infrastruktúra-rendszerek kiépítésének, fenntartásának, üzemeltetésének finanszírozása 185
         A települési infrastruktúra finanszírozása 186
Irodalom 193

 

előző kötet vissza az Alföld I. Kutatási Program fő tartalomjegyzékéhez következő kötet