A kunszetmiklósi kistérség fejlesztési koncepciója

(az alátámasztó munkarészekkel együtt)

A kistérség természeti és környezeti állapota

Alaphelyzet: A kistérség a Solti-síkság északi részén helyezkedik el, valamint a Duna-völgy és a Kiskunsági-homokvidék egy-egy részét fedi le. A Duna menti területek folyó menti öntésföldek liget- és láperdő maradványokkal, ezt kelet felé haladva holtmedrekkel tagolt magasártér, majd folyóhátak közé zárt réti szikes területek zárják le, amelyeket keletről homokbucka-sor határol.

A térségben jelentős nagyságú természetvédelmi területek találhatók. Ezek részben a Kiskunsági Nemzeti Park területei: Felső-Kiskunsági Puszta, Felső-Kiskunsági Tavak és Peszéradacsi rétek; részben egyéb országos és helyi védettségű természetvédelmi területek: kunpeszéri Nyíres-nyáras, kunpeszéri Nagy-tölgyfai erdő, kunpeszéri gyöngyvirágos tölgyes, kunpeszéri Szalag-erdő, kunadacsi Büdöskúti tölgyes, kunadacsi Hodályi-fenyves és a szabadszállási Strázsa-hegy. A védett területek tulajdonjogi helyzete a közelmúltban részben kedvező módon változott a kezelői jog átengedések és a területvásárlások révén.

A Duna-völgyben és a hátsági területeken erősen érezhető a korábban több fázisban végrehajtott belvízrendezések élőhely-szegényítő hatása. A jó termőhelyi adottságú Duna-menti övezetben az intenzív mezőgazdaság miatt a természeti értékek sokasága semmisült meg. Természetvédelmi szempontból értékes területek elsősorban a csekély mezőgazdasági értékű vidékeken maradhattak fenn a kistérség középső és keleti területein. Az 1980-as évek eleje óta tartó csapadékhiány és a döntően erre visszavezethető talajvízszint csökkenés nagytérségi léptékű élőhely-átalakulást idézett elő. Komoly gondot jelent a természetvédelem számára az alacsony mezőgazdasági értékű területek alulhasználtsága, a legeltetés teljes hiánya is egyes gyeptípusokon.

A kistérség települései rendelkeznek közüzemi vízhálózattal, ugyanakkor csak két legnagyobb települése, Kunszentmiklós és Szabadszállás rendelkezik szennyvízcsatornával, illetve –tisztítóval (ezek ellátottsága közel sem teljes). A többi településen a csatornázás, a szennyvíztisztítás teljesen hiányzik, megoldásuk kiemelt problémaként kezelendő.

A kistérségben a Duna-völgy sérülékeny vízgyűjtője, valamint a természetvédelmi területek megóvandó értékei miatt új kommunális hulladék-lerakóhely nem létesíthető. A jelenlegi legális és illegális lerakóhelyek környezetkárosító hatása jelentős, e probléma kezelésére térségi összefogásra van szükség.

Fejlesztési irányok

A kistérség természet- és környezetvédelmi fejlesztési tervének elkészítése során két szempontot célszerű kiemelten figyelembe venni: a kistérség környezeti szempontból igen érzékeny terület, jelentős része védelem alatt áll; ugyancsak meghatározó jelentőségű a gazdasági és a természet-, illetve környezetvédelmi érdekek összehangolása.

A kistérséget is érintő fontos feladat a Duna-Tisza közi hátság vízháztartásának javítása, a talajvízszint csökkenés megállítása, amely a mezőgazdaság és erdőgazdálkodás, valamint a természetvédelem számára egyaránt kulcskérdés. A vízvisszatartás érdekében jelentős meder-rekonstrukciók és tározófejlesztések szükségesek Kunadacs, Szabadszállás és Kunszentmiklós térségében.

A természetvédelem és az idegenforgalom érdekeit célszerű összehangolni a korlátozottan látogatható védett területeken tanösvények és kiállítóhelyek kiépítésével, valamint a szakmai és ökoturizmus fejlesztésével.

A természetvédelem és a mezőgazdaság érdekeit közösen szolgálhatja a hagyományos gazdálkodási formák fenntartása, illetve visszahonosítása a sérülékeny területeken. Ez fontos eleme lesz/lehet az ország Európa Uniós agrár felkészülési programjának.

A természetvédelem és a települési infrastruktúra fejlesztésének közös érdekeit hivatottak szolgálni a szennyvíz-elvezetési programok, amelyek végrehajtása különösen fontos a természetvédelmi területekkel, vizes élőhelyekkel, illetve sérülékeny vízbázisokkal közvetlenül határos településeken és üdülőtelepeken.

A védett területek ökoszisztémáinak összekapcsolását szolgálja a "Zöldfolyosó Hálózatok" kijelölése és kezelése (a Duna-völgy mélyártéri területe, a szikes puszták, tavak térsége és a Turján vidék folyosója).

A mezőgazdaság helyzete és fejlesztési lehetőségei

Alaphelyzet: A kistérség nyugati és középső területei a Duna-völgyi termelési tájkörzetben helyezkednek el, míg a kistérség keleti szegélye a Homokhátság termelési tájkörzetéhez tartozik.

A kistérség természetföldrajzi szempontból változatos terület, nyugatról kelet felé haladva a Duna-völgyének öntéstalajait réti csernozjomok váltják fel, majd szoloncsák-szolonyecek, illetve réti talajok, végül pedig homokos talajok következnek. A kistérségben a területhasználat és a gazdaság hagyományosan meghatározó módja, illetve ágazata a mezőgazdaság.

A kistérség Duna-menti része kedvező termőhelyi adottságú mezőgazdasági terület, ugyanakkor itt potenciális ár- és belvízveszéllyel kell számolni. A Dunára alapozva az öntözővíz szükséglet felszíni vízkivétellel tartósan biztosítható, a térség nagy része öntözőrendszerekkel is ellátott. A Duna más szempontból is kedvező lehetőségeket nyújt: a mezőgazdasági termények, termékek egyik legfontosabb és gazdaságos szállítási útvonalává válhat.

A kistérség keleti felének talajai a Duna-menti területeknél lényegesen gyengébb termőképességűek. A kistérség egészét érinti - ám a homokterületeket különösen erősen sújtja - a több mint másfél évtizedes, tartós csapadékhiány, ami a jelentős talajvízszint csökkenés egyik fő okaként említhető.

Fejlesztési irányok

A kistérség mezőgazdasági fejlesztési irányainak meghatározása során célszerű figyelembe venni a Duna-menti területek igen kedvező termőhelyi adottságait, a családi gazdaságok remélhető tartós fennmaradását, s azt, hogy a kistérség területén jelentős kiterjedésű védett területek találhatók. A mezőgazdaság fejlesztési programjait ugyanakkor be kell illeszteni a terület-, illetve vidékfejlesztés tágabb összefüggésrendszerébe. A kunszentmiklósi kistérségben a következő fejlődési irányok prognosztizálhatók:

Piacképes, profitorientált mezőgazdaság, amely a kistérség nyugati, az átlagosnál kedvezőbb adottságú területein a nagyüzemi szántóföldi növénytermelés - gabona- és takarmánytermelő specializációval - előnyeit használja ki.

A kistérség középső, mélyebb fekvésű és gyengébb termőképességű területeinek mezőgazdaságát a gyepgazdálkodás és az extenzív állattartás irányába célszerű fejleszteni.

A kistérség keleti, homokos talajú, tanyás területein a családi gazdaság lehet a szabad munkaerő foglalkoztatásának üzemformája szőlő-, zöldség- és gyümölcstermelő gazdasági profillal.

A védett területeken a környezetvédelmi-tájvédelmi funkciót ellátó, korlátozott, értékmegőrző mezőgazdaságot kell támogatni.

Erdőtelepítéseket a jövőben elsősorban a felhagyott szántók helyén, és nem a gyepterületek rovására célszerű végrehajtani, s törekedni kell a nagy párologtató képességű fajok visszaszorítására. A tervek elsősorban a kistérség északi területein számolnak erdő telepítésével (2400 hektár).

A gazdaság jellegzetességei és lehetséges fejlesztése

Előzmények: Kunszentmiklós térségét jelentősen sújtotta a rendszerváltás: a térségből eljárókat elbocsátották, a más településen – elsősorban Budapesten – működő gyárak, vállalatok megszüntették üzemegységeiket. A mezőgazdaság tulajdonviszonyainak átrendeződése is komoly nehézségeket okozott.

Jelenlegi helyzet: A térség nehezen állt talpra, lassan alakultak át, illetve jöttek létre az új vállalkozások. 1996-ban 117 jogi személyiségű és 1247 jogi személyiség nélküli vállalkozás működött a térségben, utóbbiak döntő többsége egyéni vállalkozás volt. A vállalkozások számát tekintve a kereskedelemben tevékenykedtek a legtöbben, számos vállalkozás alakult a feldolgozóiparban és az építőiparban is. A térség legnagyobb foglalkoztatói azonban továbbra is a mezőgazdasági szervezetek, az átalakult szövetkezetek és az újonnan szerveződött gazdasági társaságok.

A térség mezőgazdasági adottságaira és hagyományaira alapozva több vállalkozás foglalkozik élelmiszer-feldolgozással: takarmány-előállítással, szőlő-, napraforgó-feldolgozással, konzerválással, szárítással, húsipari termékek gyártásával. Ez a kapacitás azonban még nem elegendő a térségben előállított termények és az élőállatok feldolgozására. Ahhoz, hogy piacképesebb, a jövedelmet a térségben megtartó termékeket bocsássanak ki, további élelmiszeripari üzemek létrehozására lenne szükség. A korábbi termelés-feldolgozás-értékesítés vertikumának újjáépítése igényként már felmerült, ezt a települések a vállalkozások telephely-létesítési feltételeinek támogatásával segíthetik elő.

A korábbi vállalatok, szövetkezetek átalakulása után néhány hagyományos feldolgozóipari termelés – bár kisebb létszámmal – folytatódott. A textil- és ruhaiparban megmaradtak üzemegységek, új vállalkozások is beléptek e körbe. A térségben pl. sportruhát, ágyneműt, konfekció-termékeket, textilszövetet, cipőfelsőrészt állítanak elő. Készülnek itt fúrógépek, fűrészgépek, acélszerkezetek, szűrők, villamos kapcsoló-berendezések, akkumulátorok, vegyipari anyagok, virágdekorációk. Kisebb-nagyobb vállalkozások (helybeliek és más székhelyűek) foglalkoznak építőipari tervezéssel, magas- és mélyépítéssel, építőanyag-előállítással.

A termelők mellett egyre többen nyújtanak különböző szolgáltatásokat, járulnak hozzá a lakosság és a vállalkozások ellátásához. A kereskedelemben számos társas és egyéni vállalkozás található, a kiskereskedelmi boltok mellett nagykereskedelemmel, felvásárlással foglalkozó nagyobb egységek is ténykednek. Utóbbiak további szerveződésére is szükség lenne, hogy a helybeliek tartsák kezükben a teljes vertikumot. A belföldi és külföldi vendégek ellátását szálláshelyek és vendéglátó üzletek szolgálják, melyek kapacitása és színvonala még tovább javítandó. Több vállalkozás vette át a régi szállítmányozó vállalatok, szövetkezetek feladatkörét, ugyanakkor ezek tőkeszegénysége, a gépjármű-állomány elöregedése a továbbfejlődés gátjává válhat. Egyéb gazdasági és személyi igényeket kiszolgáló, többnyire kislétszámú vállalkozások is létesültek és működnek.

Problémák és jövőbeni lehetőségek

Vannak tehát reménykeltő jelek, több vállalkozás az utóbbi években már stabilizálódott, fejlődött. Gondot jelent viszont, hogy ezen vállalkozások többnyire kevés embert tudnak foglalkoztatni, a térség munkanélküliségi gondjainak megszüntetéséhez még nem elegendőek. További megerősödésük és új vállalkozások létrejötte alapvető a térség jövője szempontjából. Ehhez további összefogásra, a vállalkozási készség felkeltésére és fejlesztésére, a megtelepedés, a létesítés és a bővülés támogatására, kedvezmények biztosítására van szükség.

További probléma az, hogy a térség települései sem egyformák, a nagyobb települések, a városok jobb helyzetben vannak, mint a kisebb, a múltban is rosszabb sorsú települések, amelyek talpra-állítása még nehezebb feladat. Jelentős lépésnek tekinthető Kunszentmiklóson az Ipari Park megvalósítása, amely helyben is több vállalkozásnak nyújt terepet, a környező települések vállalkozásai pedig akár beszállítóként vehetnek részt a programban. A térséget átszelő közlekedési hálózatok fejlesztése, a Duna átjárhatóságának biztosítása pedig további vállalkozásokat vonzhatnak, illetve lehetővé tennék az itt élők munkavállalását más, jobb helyzetben lévő településeken. A térségen áthaladó forgalom kiszolgálása – pl. raktározási lehetőségek megteremtésével, az átutazók ellátásával – további munkahelyeket teremthet. Fontos feladat az agrárgazdaság fejlesztése a termelés – feldolgozás – értékesítés teljes vertikumának kiépítésével, annak érdekében, hogy az itt termelt javakból származó jövedelem a térségben maradhasson. Megoldás lehetne – bár nem sok ember számára – azoknak a hagyományos kisipari foglalkozásoknak a felélesztése is, amelyek a helyi adottságokon alapulva a térség idegenforgalmi vonzerejéhez járulhatnak hozzá.

A turizmus helyzete és lehetőségei

Adottságok: A kistérségben a turizmus jelentősége a lehetőségekhez képest elhanyagolható, fontossága a gazdaságon belül a mezőgazdaság, az ipar és a kereskedelem után a negyedik, ám a jövőbeni fejlesztés egyik célterülete lehet. A terület adottságai közül fontossági sorrendben a természeti értékeket kell kiemelni. A Kiskunsági Nemzeti Parkhoz tartozó kiskunsági szikes puszták gazdag, génmegőrzési szempontokat is szolgáló állatvilágát (rezervátumát), az azokhoz kapcsolódó bemutatóhelyeket, attrakciókat (Bösztörpuszta, Nagyállás, Nyakvágó csárda). A Duna és a területen lévő csatornák (pl. a Kiskunsági főcsatorna, a Kígyós-csatorna) hálózata, a vízi turizmus és a horgászat (Tass, Szalkszentmárton, Apostag), valamint a vadászat és a kerékpáros turizmus bázisai, illetve azokká fejleszthetők. A kistérségben a terep adottságainak megfelelően több lovaglóközpont található, a kéthetes, hét pihenőhelyes lovastúra egyes állomásait is itt alakították ki. A kulturális adottságok közül a Petőfi kultusz, a néprajzi gyűjtemények, a tradíciók, az avar-kori sírkert, és az Európa Nostra díjas apostagi faluház emelhető ki. Egyes településeken a termálvíz-adottságok jelentősek (Kunszentmiklós, Kunpeszér, stb.). A kistérség néhány településén a falusi turizmus csak most indul be, falusi magánszállás-adásra Kunadacson, Kunszentmiklóson, Szabadszálláson van példa. Igazi vonzerőt e támogatott üdülési formára elsősorban a vizek mente, a tranzitutak, valamint a nagyhatárú– igaz, nem megfelelő infrastruktúrával rendelkező – települések külterületi tanyái jelentenek/jelenthetnek.

Alaphelyzet: A térséget a rövid, fél-egynapos tartózkodású kirándulóturizmus, valamint a vízparti második otthonokhoz kapcsolódó (Tass, Szalkszentmárton) hétvégi turizmus jellemzi, mely szezonális, elsősorban a nyári 2-4 hónapra korlátozódik.

A kunszentmiklósi kistérségben található kereskedelmi szálláshelyek száma mindössze 44, a megye szálláshelyeinek 0,4%-a, az 1000 lakosra jutó férőhelyek száma 2, a vendégéjszakáké 87, mindkettő nagyságrenddel elmarad a megyei átlagtól, mellyel a megye kistérségei között a 8. helyet foglalja el. Ezt egészítik ki a hivatalos statisztika által nem regisztrált magánüdülők, horgásztanyák, üdülési, hétvégi ház hasznosítású volt zártkertek (több mint ezer darab, elsősorban Tasson, Szalkszentmártonban) és falusi-tanyai vendégfogadók.

Jellegzetes folyamat a félnapos, csak az attrakcióra kíváncsi turisták autóbuszos turizmusa, amely bár jól jövedelmez, de a jövő útját mégsem jelentheti, hiszen ez így a területen csak nagyon keveseknek jelent valódi bevételt. A területi adottságokat, a fővároshoz való – a megyebeli kistérséghez viszonyítva – relatív közelséget figyelembe véve a térség a természetközeli turizmus területe lehet, ennek keretében tud kapcsolódni a megyei programokhoz.

Problémák: A területen alapvető gond a megfelelő alapinfrastruktúra és a speciális turisztikai infrastruktúra hiánya (az utak állapota, a csatornázottság mutatói, utazási irodák, eligazító táblák, nyilvános WC hiánya), de ellátási és vagyonbiztonsági problémák jelentkeznek a települések üdülőterületein (pl. Tass.). A vizek menti üdülőtelepek szennyvizének környezetszennyezése olyan méretű, hogy az országos jelentőségű horgászparadicsom létét veszélyezteti. Gondot jelent a már említett szezonalitás és a turizmus tranzit jellege is, de ez országos probléma. A jelenlegi kereslethez a meglévő kereskedelmi szálláshely nem elegendő, a fejlesztéshez további bővítésre van szükség. A tervezett kerékpárutak, valamint a strandok kiépítése, a meglévők korszerűsítése ugyancsak sürgető feladat. A problémák másik része emberi eredetű: az emberek többsége még nem látja a turizmusban rejlő lehetőségeket, illetve nem szívesen fogadják be az „idegeneket”. A falusi turizmus bevezetéséhez az oktatás, a nyelvtudás, más népek kultúrájának ismerete is elengedhetetlen. A kistérség turizmusával rengeteg szervezet foglalkozik, ám nagy probléma a helyi és a megyei koordináció és információ hiánya, az itteni „idegenforgalmi termékek” budapesti, vagy kecskeméti kiajánlása, a szervezetlenség, sőt a települések szempontjából még a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságának a fokozottan védett területek megőrzésére törekvő magatartása is.

Fejlesztési lehetőségek, prioritások

A Felső-Kiskunsági és a Duna melléki Kistérségi Társulás megjelentette a terület „Idegenforgalmi kalauz”-át, amely részletesen bemutatja a térség településeinek adottságait. Az egész térség idegenforgalmi fejlesztését, munkáját össze kell hangolni települési, kistérségi, megyei és országos szinten. Tasstól Soltig önálló idegenforgalmi programot kell készíteni a Duna menti és a felső-kiskunsági terület turisztikai adottságainak hasznosítására. A fejlesztési prioritások a terület adottságainak megfelelően a következők:

A természeti adottságokból eredő turisztikai ágak fejlesztése. A nemzeti parki területek látogatható részén, a szikes pusztákon a természetfigyelő, szelíd, lágy, ökoturizmus, gyalogos turizmus iránti igények kielégítése. A már bevezetett hagyományos pusztai turizmust rentabilitása miatt fenn kell tartani, lehetőleg a vendégek több napos helyben tartásával, a programok bővítésével. A Duna és a csatornák mentén a vízi turizmust (az OTK szerint Tasson jachtkikötő építése indokolt) érdemes fejleszteni amelyet a hobby turizmus (horgászat, lovaglás, vadászat) egészíthet ki. A falusi turizmus a fenti területeken – kellő emberi hozzáállás után fejleszthető.

A Tass-Kunpeszér-Szabadszállás-Solt-Dunaegyháza-Tass útvonalon, tehát a Duna mentén és a kiskunsági részen is fejlesztendő a kerékpáros turizmus a kistérség által korábban elkészített útvonalon. A területrendezési tervben a Tass-Kunszentmiklós-Kunpeszér-Apaj, a Dunaegyháza-Szabadszállás-Kerekegyháza , az 5203. sz. út mentén, valamint a Duna nyári gátján javasolható a kerékpározásra alkalmas utak kialakítása.

A Kunszentmiklóson feltárt 36 oC-os termálvíz bevizsgálása és a megvalósíthatósági tanulmányterv elkészülte után - komoly megfontolás után - uszoda és sportszálló építése is felmerülhet, addig a jelenlegi 33x20 m-es uszoda befedése az elsődleges.

A humán erőforrások

Alaphelyzet: 1996-ban még csak 6, az újabb (1997. augusztus 1-jétől érvényes) területi besorolás szerint viszont már összesen 10 település együtteséből áll a kistérség. Bár az újonnan hozzácsatolt települések révén igen jelentősen, több mint 30 %-kal (1996-os adatok szerint 7680 fővel) nőtt a térségben élők létszáma, ez nem változtat azon a tényen, hogy továbbra is egyike a megye viszonylag alacsony lélekszámmal rendelkező kistérségeinek. 1996-ban az eredeti kistérségi besorolás szerint a megye népességének a 4,3%-át, az újabb hozzácsatolások következtében pedig az 5,7 %-át alkotják az itt élők.

A térségben jelentős számban élnek a cigány etnikumhoz tartozók. Az 1990. évi népszámlálás szerint pl. Kunszentmiklós lakosságának 16 %-a tartozik a cigánysághoz.

A középfokú oktatás 3 középiskolában folyik, ennél magasabb szintű képzést nyújtó intézmény nem található a térségben. A népesség átlagos képzettségi szintje meglehetősen alacsony, mivel az átlagos iskolai végzettség még a 8 osztályt sem érte el (7,84 1990-ben).

A gazdasági aktivitás (1990) szerint, a mezőgazdaság, valamint az egyéb, szolgáltató ágazatok jelentik a foglalkozási szerkezet legfontosabb elemeit.

A munkanélküliség szempontjából tartósan a megye egyik legrosszabb helyzetű térsége. 1997. januárjában a munkanélküliségi ráta jóval felülmúlta a megyei átlagot (15,8 %, a megyei 10,6 %). A létszámadatokat tekintve, a megyében élő munkanélkülieknek a 7,6 %-a (1901 fő) élt a térségben. Az ellátottak összetétele is rendkívül kedvezőtlen, mivel csaknem megegyezik a járadékosok és a munkanélküliség tartóssá válását jelző - az önkormányzat által a kérelmező szociális helyzete alapján megítélt -, jövedelempótló támogatáson lévők aránya (36,2%, ill. 33,0%).

Főbb folyamatok: Az alapvetően mezőgazdasági jellegű kistérségben a mezőgazdaság mindvégig a legfontosabb foglalkoztatónak számított, bár a 90-es évtizedre igen jelentősen csökkent az itt dolgozók aránya. Az innen kiszorulók nem az ipar, hanem a szolgáltatások területén tudtak elhelyezkedni. Az ipar mindvégig meglehetősen alárendelt ágazatként szerepelt. Az 1980-as években, amikor a megyében még nőtt az iparban foglalkoztatottak száma, a kistérségben már akkor csökkenni kezdett.

Fő problémák: A humánerőforrások szempontjából ez a kistérség - Jánoshalma és Bácsalmás térsége mellett - a megye egyik leghátrányosabb helyzetű térsége. Csak önerőből képtelen lesz az évtizedek óta halmozódó gondokon változtatni.

Mint megyehatármenti, periférikus elhelyezkedésű, többszörösen hátrányos helyzetű kistérségben, évtizedek óta gondot jelent a munkaerő foglalkoztatása. Az 1970-es években (elsősorban a térség központjába, Kunszentmiklósra) települt, idegen székhelyű, különböző ipari jellegű munkáltatók a térségben élő munkavállalók csak meglehetősen csekély hányada számára jelentettek megélhetési lehetőséget. Megfelelő számú helyi munkahely híján, a munkaerő nagyobb része ingázásra kényszerült, tipikusan Budapest és Dunaújváros felé. A rendszerváltás, a gazdaság átszerveződése után a munkanélküliség súlyos társadalmi problémává vált Kunszentmiklóson és a kistérség falvaiban is, hiszen ezekben is nagyrészt megoldatlan maradt a munkaerő helyben foglalkoztatása (kivételt csak a termelőszövetkezetek jelentettek) és amíg lehetett, sokan jártak be ezekről a településekről Kunszentmikósra is. Az 1990-es évek előtti munkavállalók tekintélyes része kvalifikálatlan segéd- és betanított munkát végzett. A munkaerő kedvezőtlen összetétele nagymértékben oka a jelenlegi - a megyében tartósan az egyik legrosszabb - munkanélküliségi helyzet kialakulásának és konzerválódásának.

A fentebb vázolt foglalkoztatási gondokkal szorosan összefügg, hogy a munkanélküliek népes táborában jelentős csoportot alkotnak azok, akik képzetlenek, és ehhez kapcsolódóan, számos egyéb hátránnyal jellemezhetők (rossz anyagi helyzet, cigánysághoz tartozás). E kör számára minden valószínűség szerint csak a közmunka-programok folytatása jelent reális foglalkoztatási alternatívát, de hangsúlyozni kell, hogy ezek a programok a munkanélküliségnek csak egyfajta, átmeneti kezelési módját jelentik.

Beköltözések révén gyarapszik a kistérségben jelenleg is jelentős arányt képviselő cigánynépesség száma. Képzetlenségük, munkanélküliségük miatt különböző, nagyrészt önkormányzati juttatásokból élnek. Ez az önkormányzatok számára jelentős pénzügyi terhet jelent, ugyanakkor a segélyekből nem, vagy csak korlátozottabban részesülő lakossági csoportok körében alkalmas arra, hogy a társadalmi konfliktus etnikai színezetet kapjon.

Lehetőségek, prioritások

A munkanélküliség kezelésében hosszabb távon csak a népesség általános és szakmai ismereteinek bővítésével, színvonalának javításával lehet eredményeket elérni. Ez elsősorban az iskolarendszerű képzés kereteinek, személyi és tárgyi feltételeinek javítását jelenti. A térség természeti adottságaival összhangban, és a munkaerő foglalkoztatásának elősegítése érdekében, indokolt lehet mezőgazdasági képzést nyújtó középiskola létesítése.

A foglalkoztatási lehetőségeket tekintve a mezőgazdasági termelés, valamint ehhez kapcsolódóan, a feldolgozóipar fejlesztése tűnik reális alternatívának. A Kunszentmiklósra tervezett ipari park a térség egészében nagyon jelentősen javítaná a foglalkozási lehetőségeket, de a potenciális munkaerőigények megtervezéskor figyelemmel kell arra lenni, hogy a munkavállalók egy része ingázó lenne, és biztosítani kellene számukra a megfelelő közlekedési, illetve a kedvezményes utazási lehetőségeket.

Mint kórházhiányos térségben, az egészségügyi intézményrendszer fejlesztése kiemelt fontosságú feladat. Közismert a rossz anyagi (jövedelmi-foglalkozási-lakás) helyzet és az egészségi állapot romlása, a várható élettartam csökkenése közötti erős összefüggés. Önmagában az egészségügyi intézményrendszer fejlesztése nem javítja látványosan az itt élő lakosság sokféle egészségi problémáját, de az ellátás színvonalának javítása, a mindenki számára elérhetőbbé tétele elengedhetetlen feltétel a kistérség népességmegtartó képessége szempontjából. Az egészségügy modernizációs programjának megfelelően ez elsősorban az alapellátás által nyújtott szolgáltatások, a műszerezettség színvonalának emelését jelenti. Az egyéb ellátási formák elterjesztése (otthoni ápolás) a rossz munkaerőpiaci-jövedelmi helyzet és a rossz lakáskörülményekkel rendelkező csoportok számottevő aránya miatt nem tűnik reálisnak.

Forgalmi helyzet, településszerkezet, térkapcsolatok

A Bács-Kiskun megye ÉNY-i részén elhelyezkedő kistérséget sajátos kétarcúság jellemzi: a Duna-menti síkság és a Homokhátság területe természeti adottságait, mezőgazdasági kultúráját és településszerkezetét tekintve egyaránt elkülönül egymástól. Ezt az elkülönülést az 1949 után végrehajtott közigazgatási átszervezések is erősítették: a dunavecsei és a kunszentmiklósi járás megszűnése után a Dunamente falvai a kalocsai, az egykori kun települések pedig a kecskeméti járás részei lettek. A D-i határok bizonytalanságát jelzi, hogy négy település - Dunaegyháza, Apostag, Dunavecse és Újsolt - eredetileg Kalocsa kistérségéhez tartozott.

Forgalmi helyzet: A megyehatár - méghozzá hármas határ - menti fekvés ugyancsak hátrányok forrása. A Duna, amely két táj határa is egyben, a szó szoros értelmében "választóvíz": bár nincs messze a dunaföldvári közúti híd, a kistérség területén csak a Szalkszentmárton-Dunaújváros kompjárattal lehet átkelni a folyón. Vidékünk közlekedésében az É-D-i irány a meghatározó. Míg az 51. sz. főút Dunaegyháza és Újsolt kivételével valamennyi Duna-menti falut érinti, a Homokhátság településeibe - így a kistérség központjába is - csak alsóbbrendű utakon lehet eljutni. A vasút vonalvezetését tekintve viszont éppen fordított a helyzet: míg a dunai községek csak egy szárnyvonallal rendelkeznek, Kunszentmiklós és Szabadszállás területén a Budapest-Kelebia-Belgrád fővonal halad keresztül. Közlekedési szempontból a forgalmi árnyékban fekvő Kunpeszér és Kunadacs helyzete a legkedvezőtlenebb.

A kistérséget közvetlenül érintő közlekedésfejlesztési tervek - a leendő dunaújvárosi Duna-híd és a hozzá kapcsolódó gyorsforgalmú út, a Duna-Tisza csatorna, valamint a Szolnok-Kecskemét-Dunaújváros-Székesfehérvár tehermentesítő vasútvonal - elsősorban a K-NY-i térszerkezeti irány megerősítését szolgálják. A polgári légiforgalomban a Pest megyei Kiskunlacháza repülőterének kialakítása hozhat fellendülést.

Településszerkezet: A táji tagolódásnak megfelelően a településhálózat is kétarcú: nagy múltú mezővárosok és fiatal tanyaközségek a kiskunsági homokvidéken - zárt falvak sora a Duna mentén.

Kunszentmiklós és a szomszédos Szabadszállás az 1876-ig fennálló Kiskun Kerület kiváltságolt települései közé tartoztak. Kiterjedt homokpusztáikon, amelyeket a kedvezőtlen talajadottságok miatt sokáig csak legeltetésre használtak, a tanyás településrendszer vált általánossá. A mezővárosi központoktól távol eső határrészek 1950-ben községi önállóságot nyertek; ekkor született meg Kunpeszér és Peszéradacs. Bár az Alföld egészét tekintve azóta töredékére csökkent a külterületen élők száma és aránya, a Homokhátság települései mind a mai napig viszonylag sűrű tanyahálózattal rendelkeznek.

A Duna menti falvakat a folyó kapcsolja össze. Az itt élőknek mindig a víz adott megélhetést: a folyamszabályozás előtt az ártéri gazdálkodás és a halászat, később a hajózás, a kereskedelem s az ehhez kapcsolódó szolgáltatások. Még mezőgazdasági termelésük is az öntözésre épül. A településhálózat meghatározó elemei a zárt falvak számottevő külterületi lakosság nélkül. Az egyetlen kivétel a kicsiny Újsolt, amely 1950-ben önállósult Solt közigazgatási területéből.

Térkapcsolatok: Kunszentmiklós részleges szerepkörű kisváros. A központ funkcióját a terület másik városi jogállású településével, Szabadszállással megosztva tölti be; ez utóbbi helyen működik pl. a kórház. A városi szolgáltatások szempontjából előnyt jelent, hogy e két település - központi fekvésénél fogva - a kistérség valamennyi lakója számára viszonylag könnyen elérhető. Egyedül Újsoltról nem vezet tovább az út.

A Duna menti falvakat - köztük a két városiasodó nagyközséget, Dunavecsét és Szalkszentmártont - jó ellátottsági mutatók jellemzik: ha idősek klubja nincs is mindenütt, a háziorvos és a gyógyszertár megtalálható. A tanyaközségekről már nem mondható el ugyanez; az ő gondjaikat ráadásul a külterületi lakosok ellátása is szaporítja. A legszélsőségesebb példa Újsolt, amely minden intézménynek híjával van, sőt, még anyatelepülése, Solt is a szomszédos kalocsai kistérségben fekszik. Ez az áldatlan állapot mielőbbi megoldást sürget.

A tíz település közül hétben az agrárkeresők vannak többségben, ami azt föltételezi, hogy a napi munkavégzéshez kapcsolódó térpályák általában nem lépik át a falu- ill. városhatárokat. (A kivételek: Kunszentmiklós és Szabadszállás, ahol - a központi szerepkörnek megfelelően - a tercier szektor a meghatározó, valamint Dunavecse, ahol az aktív keresők legnagyobb hányada ipari foglalkoztatott.) A korábban oly jelentős budapesti és dunaújvárosi ingavándor-forgalom visszaszorulása is a helyi munkalehetőségek bővítését teszi szükségessé. Ebből a szempontból a leendő kunszentmiklósi ipari park jelent perspektívát.

A területrendezési terv főbb elemei

A kunszentmiklósi kistérség a megye ÉNy-i részén a Duna mentén helyezkedik el. A megye egyik legproblematikusabb kistérsége (lásd területfejlesztési koncepció). A többszörösen hátrányos helyzet, a fejlettségi problémák zöme sok évtizedes folyamatok eredménye, a területi széttagoltság következménye. A rendezési problémák, illetve feladatok egy része is ezzel áll összefüggésben.

A kistérség Duna menti része a kedvező adottságú, intenzív agrárterülethez tartozik, ahol magas az öntözött területek aránya és ahol az árutermelő nagygazdaságok fejlesztése javasolható. A Dunától távolabbi területeken már a jelentős talajvízszint-süllyedés, a kedvezőtlen talaj- és klimatikus adottságok a jellemzők, itt a természetvédelmi célú agrár-kistermelés előtérbe helyezése javasolható.

A területről korábban jelentős volt az elingázás (Budapest és Dunaújváros felé). Az ingázás visszaszorulásával a foglalkoztatási problémák megoldása prioritást élvez a kistérség egészén, és ennek vannak rendezési kihatásai is. Területfelhasználási szempontból ennek legfontosabb eleme a kunszentmiklósi ipari park.

A térségben az egyértelmű, tradicionális vonzáskapcsolatok még nem alakultak ki. A kistérség központja Kunszentmiklós, de Szabadszállás is behatárolt funkciójú, sajátos kisvárosi központ, míg Szalkszentmárton és Dunavecse felfejlődőben lévő, városiasodó nagyközség. Mindkettő rendelkezik műemléki, illetve településképi értékekkel is. Szalkszentmárton településközpontja különös védettséget igényel. A kistérség déli részén 4 település az elmúlt évben csatlakozott a térséghez.

A kistérség településeinek rendezési tervellátottsága közepes színvonalú. Újsolt nem rendelkezik hatályos rendezési tervvel, míg Dunaegyháza, Kunpeszér és Szalkszentmárton terve elavult.

A térség területfelhasználásában a mezőgazdaság és a természetvédelem a meghatározó. Az erdősítésre javasolt terület mintegy 2400 ha. A térség É-i részén homoki erdők telepítése javasolható, a Duna mentén jelentősek a mezőgazdasági művelésben hasznosítható talajok, ahol az erdőtelepítés csak az ökológiai folyosók továbbfejlesztése és a természetvédelem "puffer" területeinek kialakítása céljából ajánlható, míg a Dunától távolabbi területeken jelentős arányt képviselnek a telepítésre nem alkalmas szikes talajok és védett területek.

A lakó- és intézményterületek, valamint ezek esetleges növelési igénye elsősorban a laza szerkezetű, kevésbé intenzív beépítési jelleg irányában jelentkeznek. A belterületi iparterület-növekedés legjelentősebb eleme a kunszentmiklósi ipari park.

Az üdülés-idegenforgalom területén a Duna-menti "idegenforgalmi folyosó", valamint a szomszédos (Pest megyei) idegenforgalmi attrakciókhoz való kapcsolódás a meghatározó. Egyes külterületi horgásztelepek (Tass, Szalkszentmárton, Apostag) adnak rendezési feladatot.

A térségben a legjelentősebb infrastruktúra-fejlesztési feladatok a közlekedés területén jelentkeznek. Ezek egy része a térségen belüli kapcsolatfejlesztést szolgálja, más részük nagytérségi jellegű.

A térség szempontjából legjelentősebb közlekedés-hálózat fejlesztési elem a tervezett M8 gyorsforgalmi út, mely a Dunavecse-Apostag térségében tervezett Duna-hídon jön keresztül és Ny-K irányban szeli át a térséget. Az új híd közelében kikötő létesítése is javaslatba hozható. Az M8 nyomvonala és az ADUVIZIG által tervezett vízvisszatartó létesítmény (tározó) területfelhasználási szempontból való rendezése tovább tervezési feladatot képez.

A főhálózaton legjelentősebb feladat az 51. sz. főút dunavecsei elkerülő szakasza K-en. A térségi jelentőségi mellékutakon Szabadszállás elkerülése É-on, míg az egyéb mellékutakon az Újsolt-Szabadszállás kapcsolat kialakítása.

A vasútfejlesztésnél a Budapest-Kelebia vonal kétvágányúsítását előirányozták. A térségre kihatással lenne a megyehatártól É-ra tervezett (Budapest elkerülését célzó) belső vasúti gyűrű megvalósítása is.

Az előbbihez hasonló hatás feltételezhető a kiskunlacházai repülőtér polgári hasznosítása esetén is.

A kistérségben - részben idegenforgalmi jelleggel - jelentős kerékpárút-fejlesztések várhatók. A Duna parti (gáton vezetett) kerékpárút mellett, az ehhez csatlakozó Tass-Kunszentmiklós-Kunpeszér-Apaj és a Dunaegyháza-Szabadszállás-Kerekegyháza, valamint az 5203 sz. út menti kerékpárút emelhető ki.

Magyarország legjelentősebb vízi útja a Duna. ENSZ EGB VI. c. osztálynak megfelelő vízi út (2,5 m hajómerülés) kiépítése várható. A Duna-Tisza csatorna kiépítése esetén a jelenleg legreálisabbnak vélt változat (Tass-Szalkszentmárton térségében való Duna-torkolattal) úgyszintén a kistérség markáns térszerkezeti eleme lenne.

Vízrendezési vonatkozásban elsősorban belvízrendezési és vízvisszatartás-vízpótlás szempontjából adódnak feladatok, zömében az V. a XXIII., a XXX. és XXXI. sz. csatornák térségében. A vízvisszatartás szempontjából jelentős mederrekonstrukciók és tározófejlesztések is Szabadszállás-Kunadacs-Kunszentmiklós térségében találhatók.

A települési vízellátás szempontjából a térség Ny-i felét a Dunai Kistérségi Vízmű látja el. A többi település egyedi vízművel rendelkezik. Legjelentősebb fejlesztések Szabadszállás rákötése a kistérségi vízműre, valamint a többi egyedi vízműnél a vízkezelés és a biztonságot fokozó beruházások megvalósítása.

Szennyvízcsatornával, illetve tisztítóval Kunszentmiklós és Szabadszállás rendelkezik (utóbbin ez a HM tulajdona). A kiépítettség és a hálózati rákapcsolódások aránya még alacsony, itt jelentős feladatok adódnak. A többi településre vonatkozó előirányzatok (megoldási javaslatok) a kidolgozás alatt álló megyei koncepció (ADUVIZIG) szerint: Tass-Szalkszentmárton kistérségi rendszer, Apostag-Dunavecse kistérségi rendszer. Utóbbihoz egyenrangú alternatív kapcsolódást képez Dunaegyháza szennyvízelvezetési megoldása is (Solthoz vagy Apostaghoz kapcsolódva). Külön feladatot képez a víztelenített szennyvíziszap elhelyezése, hasznosítása, illetve ártalmatlanítása. E térségben erre Tass-Kunszentmiklós közötti területen célszerű deponiát kialakítani.

Energia vonatkozásában a térség most közepesen, a tervezett fejlesztésekkel átlagon felül ellátott lesz. A nagytérségi hálózati rendszerek kiépültek, esetleges kiegészítésük szóba jöhet. Kistérségen belül településközi nagy-középnyomású gázvezeték-építések vannak folyamatban Kunpeszér és Újsolt térségeiben.

A természetvédelmi területek vonatkozásában a Kiskunsági Nemzeti Park Felső-Kiskunsági Puszta, Felső-Kiskunsági tavak és a Peszéradacsi rétek, valamint a kunpeszéri Nyíres-nyáras, a kunpeszéri Nagy-tölgyfa erdő, a kunpeszéri gyöngyvirágos-tölgyes, a kunadacsi Büdöskúti tölgyes, a kunadacsi Hodályi-fenyves és a szabadszállási Strázsa-hegy helyi jelentőségű védett természeti értékek jelentenek területrendezési, illetve szabályozási faladatot.

A kistérség egésze részben a Duna völgy, részben a természetvédelmi területek miatt a környezetérzékeny területekhez tartozik, így a hulladékelhelyezés térségi megoldása különös figyelmet érdemel. A kistérség regionális hulladék elhelyezése társulási alapon kialakulóban van. Az önkormányzatok két kistérségi megoldás felé orientálódnak. Kunadacs és Szabadszállás az izsáki, a többi település a dunavecsei lerakóhoz kapcsolódna. E lerakók kialakítását célszerű úgy irányítani, hogy ezek nagyobb távlatban egy nagyobb térségi lerakó-átrakó-tömörítő (és esetleg szelektív hasznosító) állomásaként is működni tudjanak. A hulladékelhelyezés térségi szállítási feladatai is igénylik és alátámasztják az előbbiekben megjelölt településközi közlekedési kapcsolatok kialakítását, megvalósítását.

A kistérség fejlesztési koncepciója (összefoglaló)

A kistérség fejlesztésének alaptényezői és lehetséges kitörési irányai

kedvezőtlen, periférikus forgalmi helyzet

irány: új Duna híd, új közúti és vasúti összeköttetések lehetősége

környezeti érzékenység, értékek

irány: Duna-part, KNP, idegenforgalom és speciális turizmus

egyoldalú és viszonylag alacsony eltartóképességű gazdaság

irány: jelentős állami segítséggel az elmaradottság felszámolására és az eltartóképesség növelésére irányuló sokoldalú gazdaságfejlesztési programok

közepes színvonalú infrastruktúra

irány: kiegyenlítés, szintrehozás

erősen (szét-)tagolt és alacsony belső kohéziójú településszerkezet

irány: az együttműködés fokozása, az összeköttetések javítása

magas munkanélküliség, képzettségi és szociális jellegű humán problémák

irány: önkormányzati, társadalmi és civil összefogás erősítése, képzési és átképzési célprogramok

A kistérség területfejlesztési koncepciója regionális és megyei kapcsolódásai

A nemzetközi jelentőségű Duna vonal, a tervezett M8-as főközlekedési út, a budapesti elkerülő vasút, s az esetleg megépülő Duna –Tisza csatorna várhatóan kedvező hatásainak kiaknázása, a közlekedési és munkamegosztási kapcsolatok jelentős javulása (távlatban).

A szomszédos Pest megyei kistérségekkel való kapcsolatok erősítése, különös tekintettel a kiskunlacházi repülőtér polgári célú fejlesztésre, externált hatásainak kiaknázására.

A Kiskunsági Nemzeti Park rendezési és fejlesztési programjaihoz való kapcsolódás.

A közlekedési és ellátási kapcsolatok fejlesztése a kecskeméti, a kalocsai és a kiskőrösi kistérségekkel.

A kistérség „több szempontból elmaradott” országos besorolása valamennyi lehetőségnek kiaknázása, ezekre komplex programok kidolgozása a különféle források (agrár, környezet- és természetvédelem, turizmus, humán programok, stb.) területre koncentrált megszerzését megcélozva.

A kistérség stratégiai fejlesztési céljai

Az elmaradottság fokozatos felszámolása – a mai helyzet legalább szintentartása, konszolidálása.

A gazdaság diverzifikálása, sokoldalúbbá tétele, eltartóképességének növelése.

Humán programok preferálása, a társadalmi megújulóképesség biztosítása.

Fejlesztési prioritások:

A megyei koncepció fejlesztési prioritásainak alkalmazása a területre

Első prioritás:

A Duna menti és a nemzeti parki területek szigorú védelme, a pufferzónák idegenforgalmi hasznosítása, a vízi és az ökoturimus, a tanyai – pusztai, “lágy” turizmus fejlesztése.

Tájtermesztés és a biogazdálkodás területeinek bővítése.

A korszerű szennyvíz- és hulladékkezelés megoldása.

Második prioritás:

Munkahelyteremtő gazdaságfejlesztő programok beindítása.

A gazdaságfejlesztés infrastrukturális alapjainak megerősítése.

Harmadik prioritás:

A települések közötti közlekedési összeköttetés javítása, a távlatban javuló tranzitszerepkör kihasználása.

Kommunikációs és informatikai fejlesztések.

A kistérségi marketing javítása.

Negyedik prioritás:

Professzionális kistérségi fejlesztő, tervező, menedzser iroda létrehozása.

A területi szolidaritás és kohézió erősítése.

Ötödik prioritás:

Új oktatási, képzési, tanácsadási lehetőségek fejlesztése.

A társadalom identitásának sokoldalú fejlesztése, összekapcsolva az idegenforgalommal.

A megyei zóna- és térségbeosztásból következő feladatok

A kunszentmiklósi kistérségre a következő kiemelt területi besorolások alkalmazhatók: elmaradott térség, tartós munkanélküliséggel sújtott térség, mezőgazdasági (rurális) térség, a Duna kiemelt fejlesztési zónája, a Kiskunsági Nemzeti Park kiemelten védett és pufferzónái, a tranzitút- és vasút fejlesztési zónája, sajátos településhálózatú fenntartható vidékfejlesztési övezet.

A kunszentmiklósi kistérség fejlesztési prioritásai

Első kistérségi prioritás:

Jól működő, professzionális kistérségi fejlesztő, tervező, tanácsadó szervezet létrehozása.

Második kistérségi prioritás:

Szintrehozó infrastruktúrafejlesztés a mezőgazdaság szelektív és az ipar, valamint a szolgáltatások sokoldalú munkahelyteremtő, vállalkozói alapú fejlesztésével.

Harmadik kistérségi prioritás:

Összehangolt humán képzési, átképzési, szociális jellegű és közmunka programok kidolgozása és elindítása.

Negyedik kistérségi prioritás:

Az idegenforgalom, a falusi-, a zöld- és vízparti turizmus fejlesztése.


© 1998 MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete és a VÁTI Kht. Minden jog fenntartva!