VIII. A megyei területfejlesztés eszköz- és intézményrendszere

A területfejlesztés – a róla hozott törvény szellemében is - egy olyan komplex, sokszereplős folyamat, amely csak akkor lehet sikeres, hatékony, ha jelentős és sokoldalú támogatottságot élvez, ha a központi kormányzaton és a különböző területi, települési önkormányzatokon kívül aktívan részt vesznek benne a gazdaság szereplői, illetve képviselőik, különböző társadalmi-szakmai és civil szervezetek, sőt a helyi lakosok is.

A területfejlesztésnek – a koncepcióban foglaltak, a különböző tervek és programok megvalósításához, végrehajtásához - olyan intézményrendszert kell tehát létrehoznia, kistérségi és megyei szinten is, amely biztosítja a szükséges szereplők aktív részvételét, folyamatosan bővíti a résztvevő partnerek körét, biztosítja számukra kapcsolattartás és véleménynyilvánító- és formáló egyeztetések lehetőségét. Csak ezen intézményrendszer létrehozása után válik lehetségessé a területfejlesztés forrás- és eszközrendszerének hatékony felhasználása, működtetése. A területfejlesztés eszközei közül a területi tervezés, a területi fejlesztési menedzsment, a területi információs rendszer együttese a leendő intézményrendszer működésének olyan alappillérei, amelyek nem nélkülözhetők, s hiányuk esetén a források optimális és eredményes felhasználása sem lehetséges.

A területi tervezés megyei elfogadási szintjére vonatkozó feladat- és hatáskörök ma még tisztázatlanok, rendeletileg nem pontosítottak. Ahhoz, hogy a megyei szintű területrendezés és tervezés a területfejlesztés méltán fontos eszközévé válhasson, biztosítani kell a megye településeinek magas színvonalú tervellátottságát, a települési, kistérségi és megyei rendezési típusú tervek tartalmi összhangját, belső koherenciáját, sőt bizonyos fokú hierarchiáját is.

A megye területfejlesztését szolgáló eszköz- és intézményrendszer már ma is megteremhető alapja a professzionális menedzsment, az együttműködésre és koordinációra alkalmas kistérségi és megyei irodahálózat. A megvalósítása éppen csak elkezdődött, de szükségességét mindenki elismeri. A koncepciókban és programokban elfogadottakat csak egy rugalmas, hivatásos, önkormányzati-társulási alapon működő, szakmai kérdésekben részbeni önállósággal is rendelkező tervező, fejlesztő, menedzser irodahálózat viheti sikerre.

A területfejlesztés mai – részben vagy teljesen decentralizált, részben az e célt szolgáló, vagy különböző ágazatok szerint a területre érkező pénzügyi - forrásai messze nem elégségesek a koncepcióban illetve a programokban foglaltak megvalósítására. Ez ma a területfejlesztés egyik legnagyobb ellentmondása. Az európai csatlakozási folyamat során azonban ezeknek a jelentős bővülése várható, sőt már a mai körülmények között is lehetséges a források bizonyos koordinációja, koncentrációja. A koncepcióban és a programokban foglaltak csak a pénzügyi eszközök fokozatos bővülésével, illetve a hozzájuk kapcsolódó ütemezett cselekvési terv alapján valósulhatnak meg.

A korszerű területi tervezés illetve fejlesztés elengedhetetlen eszköze a területi információs rendszer. Ennek kialakítása folyamatban van, s majd feltételezhetően ezt is kormányrendelet fogja szabályozni. Az abban foglaltakon túl igen fontos, hogy ez az információs rendszer (TeIR) már a kialakítása, megszervezése pillanatában szolgálja a megyei önkormányzat és a területfejlesztési tanács döntés-előkészítésén túlmenően a megye kialakítandó professzionális kistérségi szervezeteit, települési önkormányzatait. A modern számítástechnikai hálózatok adottságaira építve a puszta területfejlesztési információszolgáltatáson túl szolgálhatja a modern területi – települési marketingtevékenységet, a gyors és kölcsönös információáramoltatást, a nemzetközi kapcsolatok célszerű bővítését, s a területfejlesztési folyamatok követését, ellenőrzését, azaz monitoringját is. Fontos, hogy a területfejlesztés partneri hálózata is bekapcsolódhasson a rendszerbe, s az a nyilvánosság biztosításával a tájékoztatás és az ellenőrizhetőség társadalmi kritériumának is eleget tegyen.


© 1998 MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete és a VÁTI Kht. Minden jog fenntartva!