XI. BÁCS–KISKUN MEGYE KOMPLEX TERVÉNEK

TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJAI

Bács–Kiskun Megyei Komplex Terve (a megyei területfejlesztési és rendezési koncepció) irányelveinek elfogadása (1998. február: a Megyei Területfejlesztési Tanács ülése, 1998. március és május: a Megyei Önkormányzat rendes és rendkívüli közgyűlései), majd a 9 kistérségben lefolytatott viták, egyeztetések nyomán elkészült térségi koncepciók után kerül sor - a komplex szemléletű tervkészítési folyamatban - a területfejlesztéssel és rendezéssel egyaránt összefüggésben lévő programok megalkotására, megvitatására és elfogadására.

A Területfejlesztésről és -rendezésről szóló törvénynek a koncepció-, rendezési terv- és programkészítést pontosító végrehajtási rendelete csak júniusban jelent meg. Ezért ezen kormányzati szintű tartalmi követelményeket csak részben tudtuk figyelembe venni.

A már elfogadott koncepciók és tervek programozási lehetőségeit illetően sok a bizonytalanság. Emiatt is, a jelen körülmények között elvégezhető programalkotás előtt tehát mindenképpen szükséges néhány pontosító értelmezést tenni.

Nagyon fontos rögzíteni, hogy a programozás maga egy folyamat, stratégiai és operatív programok készítését és fokozatos végrehajtását jelenti. Az európai regionális fejlesztési-programozási gyakorlatra is figyelemmel több területi szintre, többféle ágazati megközelítésben készülhetnek programok. A leglényegesebb azonban az, hogy maga a programozás folyamata egységbe fogja a tágabb értelemben vett tervezési-fejlesztési, döntési, finanszírozási, végrehajtási és ellenőrzési rendszereket egyaránt. A hazai szakemberek egyöntetű véleménye szerint az ilyen európai típusú programozási gyakorlat bevezetésének ma még számos akadálya van, melyek között a legnagyobb talán a mai költségvetési tervezési gyakorlat.

Ahhoz, hogy a megyei programok a lényegüket tekintve megfelelhessenek a jövőben bevezetendő fentebb említett kritériumoknak is, először tisztázni kell, hogy magának a programozási folyamatnak milyen feltételeknek kell megfelelni.

Ilyenek a

· stratégiai megközelítés (a koncepciók prioritásai nyomán először tehát ún. stratégiai programokat kell készíteni, majd ezekhez illeszkedően operatív programcsomagokat, illetve konkrét projekt-vázlatokat. A jelenlegi helyzetben, megítélésünk szerint az első két lépés tehető meg.)

· az ágazati elképzelések és a különböző típusú, eredetű források integrációja (ezen követelmények maradéktalan teljesítéséhez ma még nem adottak a feltételek, az ágazati elképzelések megfogalmazásának területi integrációjára lehet pusztán törekedni)

a koherencia (célpiramis) követelménye (az országos, a regionális, a megyei, a kistérségi és a helyi fejlesztési céloknak, szándékoknak egymást erősíteniük kell, hogy a programok végrehajtásával a legkedvezőbb területi – gazdasági - társadalmi hatás legyen elérhető). Tekintve, hogy a kistérségi és megyei programok egyszerre készülnek, s a PHARE Dél–Alföld mintarégió-programja csak jövőre készül el, több idő szükséges ahhoz, hogy ezt a területileg és tartalmilag is igen bonyolult, de nagyon fontos feladatot meg lehessen oldani, s teljes értékűen össze lehessen hangolni a három szint fejlesztési célpiramisait.

· a vertikális és horizontális koordináció és a megvalósítás során szükséges partnerség követelménye (az egyes programokban érdekelt feleknek rendelkeznie kell a szubszidiaritás elve szerint biztosított fejlesztési forrásokkal, melyeket saját érdekeltségük figyelembe vételével, partneri együttműködésben biztosítsanak a programok és projektek megvalósításához)

· a területiség érvényesülésének általános elve (a programokhoz meghatározott akcióterületek, illetve egyes sajátos igényű területekhez eltérő programok tartozhatnak. A területiség másik fontos elve, hogy a fentebb említett három kitüntetett szint programjai összekapcsolódjanak.)

· az ellenőrizhetőség és az átvilágíthatóság elve (a fejlesztési programok megvalósíthatóságának alapkövetelménye a folyamatos megfigyelés, a követés, az ellenőrzés, a monitoring és a kontrolling)

A megye komplex tervének megyei és kistérségi területfejlesztési programjai tehát csak akkor lehetnek sikeresek és eredményesen végrehajthatók, ha

· a területfejlesztés még mindig hiányzó jogszabályai, vagy a hozzá szorosan kapcsolódó területi információs és monitoring rendszerei elkészülnek és azok biztosítják a programok reális költségvetési hátterét, beágyazódását, követését, ellenőrzését,

· ha valós, érdemi és eredményes kapcsolat létesül a stratégiai tervezés és az operatív programozás (programok) között, valamint a területi és ágazati megközelítés között,

· ha a programok komplex területfejlesztési szemlélettel készülnek, és egymással szoros területi kapcsolatban állnak, harmonizálnak,

· ha az egyeztetési és megvalósítási folyamatban valós és kompetens partnerek (és csak azok) vesznek részt,

· ha minden fejlesztési szintre (település, kistérség, megye, régió) koordináltan érkeznek a különböző programok megvalósítását célzó források, s hozzájuk biztosított a lokális, vagy térségi saját forrás is.

A tervezett megyei programok a következok lehetnek

· az elfogadott területfejlesztési prioritásokból megfogalmazható megyei (ágazati és területi) stratégiai programok

(Ezeknek biztosítani kell az integrációját az országos és regionális stratégiai programokhoz, s lebonthatónak kell lenni belőlük a megyei programoknak, illetve a megyei és kistérségi operatív programoknak)

· megyei területfejlesztési programok

(Ezek integratív módon, az ágazati és területi szemlélet együttes érvényesítésével készülnek, beépítve azokat a programkezdeményezéseket is, amelyeket a kistérségek többsége igényel, tervez)

· sajátos területfejlesztési övezeti és kistérségi programok

(Több kistérségre, de nem azok többségére kiterjedő programok)

· megyei és kistérségi operatív program(javaslatok)

(A jelenlegi lehetőségekből kiindulva csak javaslat-szinten megfogalmazva)

A program-leírások általános felépítése

1.1. A program neve

1.2. Kapcsolódása az elfogadott fejlesztési koncepciókhoz (ezek lehetnek ágazati, országos, regionális, kistérségi és egyéb koncepciók)

1.3. A program kapcsolódásai más programokhoz (országos, regionális, megyei, kistérségi)

1.4. A program típusa: MSTP – megyei stratégiai program

MTFP – megyei területfejlesztési program

SÖKP – sajátos övezeti vagy kistérségi program

OP – operatív program (javaslat)

1.5. A program célja

1.6. A program indokoltsága

1.7. A program fő tartalmi elemei, rövid ismertetése

1.8. A program várható eredményei és feltételezhető hatásai

1.9. A programhoz szükséges területfejlesztési partneri szereplők felsorolása (megyei önkormányzat, TFT, önkormányzatok, esetleg hatósági szereplők, társulások, kamarák, vállalkozások, alapítványok, stb.)

1.10. A program vázlatos költségterve és lehetséges forrásai

1.11. A program lehetséges időtávja, esetleg ütemezés

1.12. A programhoz csatolható mellékletek

A program térképi vázlata (indokoltság esetén)

Táblázatok, grafikonok, ábrák

A program alátámasztását szolgáló dokumentumok

A programhoz fűzhető megjegyzések

Bács–Kiskun megye területfejlesztési programjavaslatai

A Duna – Tisza köze komplex környezet- és tájvédelmi fejlesztési programja (MSTP)

1. A megye komplex vízgazdálkodási programja, különös tekintettel a Homokhátságon a vízvisszatartásra és vízpótlásra (MTFP)

2. A természeti védettség alatt álló és nagy tájértékű területek tájrekonstrukciós és tájvédelmi programja (SÖKP)

3. A Duna – Tisza köze erdősítési programja, különös tekintettel a természeti és a változó (agrár) gazdasági érdekekre valamint a környezetvédelmi és társadalmi szükségletekre (MTFP)

4. A természetes élőhelyeket összekapcsoló zöldfolyosó-rendszer létesítési programja, különös tekintettel a tájrehabilitációra (MTFP)

5. A megye szennyvízhálózat-fejlesztési és szennyvízkezelési programja (MTFP)

6. A megye térségi szervezésű hulladékgazdálkodási programja (MTFP)

II. Bács–Kiskun megye sokoldalú gazdaságfejlesztési modernizációs programja (MSTP)

7. Az agrárium átalakítási és korszerűsítési programja, különös tekintettel a versenyképesség és az eltartóképesség fokozására, a teljes vertikum kiépítésére és fejlesztésére (MTFP)

8. Sokszínű ágazati szemlélettel, kis- és középvállalkozások támogatási programja, különös tekintettel a munkahelyteremtésre, a kooperáció kiterjesztésére (MTFP)

9. Ipari parkok, vállalkozási övezetek kialakításának és fejlesztésének programja (SÖKP)

10. A modern tercier és a quaterner ágazatok fejlesztési programja (MTFP)

11. Az idegenforgalom komplex szemléletű, sokoldalú fejlesztésnek programja (MTFP)

12. A minőségbiztosítási rendszerek adaptációjának, bevezetésének és terjesztésnek programja (MTFP)

III. A megyét érintő transzeurópai jelentőségű közlekedési tengelyek, folyosók, csomópontok, határátkelők, hidak fejlesztésének, létesítésének programja (MSTP)

13. A megye közúthálózat-fejlesztési és -korszerűsítési programja, különös tekintettel a regionális jelentőségű összeköttetéseket biztosító hidakra, határátkelőhelyekre (MTFP)

14. A megye kerékpárút-hálózatának kiépítési programja, különös tekintettel a turizmusra (MTFP)

15. A megye vasútfejlesztési és hálózatkorszerűsítési programja (MTFP)

16. A megye folyami hajózásfejlesztési és kikötő-építési programja (SÖKP)

17. A megye logisztikai központjainak fejlesztési programja (SÖKP)

18. A közlekedéshálózat-fejlesztés externált hatásainak kihasználását és igényeinek kiszolgálását biztosító program (SÖKP)

19. A modern információs és kommunikációs rendszerek fejlesztési programja (MTFP)

IV. A megye társadalmának komplex megújítási programja (az alap-, közép- és felsőfokú oktatás, a szak- és átképzés, az egészségügyi- és a szociális ellátás, a civil társadalom és a sokoldalú partnerség területi-társadalmi kohéziója terén) (MSTP)

20. Az oktatás korszerűsítésének összehangolt fejlesztési programja (MTFP)

21. A munkaerő-piaci követelményekhez igazodó szak- és átképzési program, különös tekintettel a munkanélküliség fokozatos mérséklésére (MTFP)

22. A terület adottságaiból kiinduló, innovatív felsőoktatási- és kutatásfejlesztési integrációs program (MTFP)

23. A társadalmi egyenlőtlenségek mérséklésének programja (MTFP)

24. Az egészségügyi intézményrendszer ellátás-fejlesztési programja (MTFP)

25. A nemzetiségi hagyományok és kapcsolatok erősítésének, a kultúra, a művészetek ápolásának programja (MTFP)

26. A lokális társadalom közérzetét javító közbiztonsági program, különös tekintettel a feketegazdaság felszámolására és a nemzetközi tranzitforgalomra (MTFP)

27. Professzionális és sokoldalú hálózati együttműködésre képes területfejlesztési tervező, fejlesztő, menedzser intézményrendszer kiépítése (MTFP)

(Ezt a programot, tekintve, hogy szükségessége mindenütt egyértelműen felmerült, mintaként kidolgoztuk és mellékeljük)

28. Az önszerveződésre képes civil társadalom helyi, térségi, megyei szervezetfejlesztési, együttműködési és támogatási programja (MTFP)

V. Bács–Kiskun megye átfogó településhálózat-fejlesztési programja (MSTP)

29. Tanyás települések és térségek sajátos vidékfejlesztési programja (SÖKP)

30. A térbeli gazdasági, társadalmi kapcsolatokon és tradíciókon alapuló város-falu együttműködési program (MTFP)

31. Az elmaradott települések felzárkóztatási programja (MTFP)

32. Településrendezési tervek felújítási programja (MTFP)

VI. Bács–Kiskun megye regionális integrációs programja (a nemzetközi, a regionális és a szomszédsági területi-gazdasági-társadalmi kapcsolatok terén) (MSTP)

33. A megye és települései európai integrációját elősegítő általános (partnerség) program (MTFP)

34. Az országhatár-menti övezet különleges fejlesztési programja (SÖKP)

35. A megye és térségei integrációs programja a Dél – Alföldi régióhoz és a szomszédos megyékhez (MTFP)

36. Imázsteremtő és területi marketing program (MTFP)


© 1998 MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete és a VÁTI Kht. Minden jog fenntartva!